OCENA WYNIKÓW BADAŃ WÓD PODZIEMNYCH W 2015 ROKU

Państwowy Instytut Geologiczny, na zlecenie Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska, sporządził ocenę wyników badań prowadzonych w ramach monitoringu operacyjnego stanu chemicznego wód podziemnych w 2015 roku.

W granicach administracyjnych województwa podkarpackiego zlokalizowanych jest (w całości lub części) osiem jednolitych części wód podziemnych (JCWPd), z których siedem znajduje się w obszarze dorzecza Wisły, natomiast jedna w obszarze dorzecza Dniestru.

Zgodnie z cyklem badań prowadzonych w ramach monitoringu operacyjnego obejmującego lata 2013 – 2015, na terenie województwa podkarpackiego monitoring operacyjny jakości wód podziemnych został przeprowadzony w JCWPd o numerze 126.

W roku 2015, w JCWPd Nr 126 badania przeprowadzono w 10 punktach pomiarowych, w ramach jednej, jesiennej serii badań.

Badania laboratoryjne próbek wody wykonało Centralne Laboratorium Chemiczne PIG-PIB. Analiza jakości wód obejmowała wybrane elementy fizykochemiczne. Na podstawie badań i pomiarów wykonanych w roku 2015 w punktach monitoringu operacyjnego, dokonano klasyfikacji wód w skali od I do V klasy jakości. W porównaniu do wyników badań z 2014 r., klasyfikacja wód JCWPd Nr 126 poprawiła się w dwóch punktach, a w dwóch uległa pogorszeniu. W jednym z punktów nie prowadzono badań w latach poprzednich. W pozostałych punktach klasyfikacja wód nie uległa zmianie.

Ze szczegółowymi wynikami badań przeprowadzonych w 2015 roku na obszarze województwa można się zapoznać pod adresem: wody podziemne 2015.

Autor: Edyta Pałkowska
Data wytworzenia: 15.04.2016 r.