OCENA WYNIKÓW BADAŃ WÓD PODZIEMNYCH W 2016 ROKU

Państwowy Instytut Geologiczny, na zlecenie Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska, sporządził ocenę wyników badań prowadzonych w ramach monitoringu diagnostycznego stanu chemicznego wód podziemnych w 2016 roku.

Według podziału obszaru Polski na 172 jednolite części wód podziemnych (JCWPd), w granicach administracyjnych województwa podkarpackiego zlokalizowanych jest (w całości lub części) piętnaście JCWPd, z których czternaście znajduje się w obszarze dorzecza Wisły, natomiast jedna w obszarze dorzecza Dniestru.

W roku 2016, zgodnie z „Programem Państwowego Monitoringu Środowiska na lata 2016-2020”, w obrębie JCWPd znajdujących się na terenie województwa podkarpackiego, w ramach monitoringu diagnostycznego, pobrano próbki i wykonano badania analityczne jakości wody podziemnej w 54 punktach pomiarowych.

Badania laboratoryjne próbek wody wykonało Centralne Laboratorium Chemiczne PIG-PIB. Analiza jakości wód obejmowała wybrane elementy fizykochemiczne, a w 15 punktach dodatkowo wskaźniki organiczne. Na podstawie badań i pomiarów wykonanych w roku 2016 w punktach monitoringu diagnostycznego, dokonano klasyfikacji wód w skali od I do V klasy jakości.

Wykonane badania wykazały dobry stan chemiczny wód (klasa I, II, III) w 39 punktach, natomiast próbki wody z 15 punktów charakteryzowały się słabym stanem chemicznym (klasa IV i V).

Wyniki monitoringu diagnostycznego z 2016 r. będą wykorzystane do opracowania w 2017 r. kompleksowej oceny stanu jednolitych części wód podziemnych.

Ze szczegółowymi wynikami badań przeprowadzonych w 2016 roku na obszarze województwa można się zapoznać pod adresem: wody podziemne 2016.

Autor: Edyta Pałkowska
15.02.2017 r.