OCENA WYNIKÓW BADAŃ WÓD PODZIEMNYCH W 2017 ROKU

Państwowy Instytut Geologiczny, na zlecenie Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska, sporządził ocenę wyników badań prowadzonych w ramach monitoringu operacyjnego stanu chemicznego wód podziemnych w 2017 roku.

Według podziału obszaru Polski na 172 jednolite części wód podziemnych (JCWPd), w granicach administracyjnych województwa podkarpackiego zlokalizowanych jest (w całości lub części) piętnaście JCWPd, z których czternaście znajduje się w obszarze dorzecza Wisły, natomiast jedna w obszarze dorzecza Dniestru.

Ocena stanu JCWPd, wykonana w oparciu o wyniki monitoringu diagnostycznego stanu chemicznego wód podziemnych z 2016 r. oraz dane Państwowej Służby Hydrologicznej w zakresie stanu ilościowego na terenie województwa podkarpackiego wykazała słaby stan wód tylko w jednej JCWPd (JCWPd Nr 135), co skutkuje prowadzeniem monitoringu operacyjnego stanu chemicznego wód podziemnych w punktach pomiarowych, zlokalizowanych w obszarze zagrożonej JCWPd. W 2017 roku, w obszarze JCWPd Nr 135, przeprowadzono dwie serie badań w dziewięciu punktach pomiarowych.

Badania laboratoryjne próbek wody wykonało Centralne Laboratorium Chemiczne PIG-PIB. Analiza jakości wód obejmowała wybrane elementy fizykochemiczne, a w 4 punktach dodatkowo wskaźniki organiczne. Na podstawie badań i pomiarów wykonanych w roku 2017 dokonano klasyfikacji jakości wód podziemnych w punktach pomiarowych.

Wykonane badania wykazały dobry stan chemiczny wód (klasa II i III) w 5 punktach, natomiast próbki wody z 4 punktów charakteryzowały się słabym stanem chemicznym (klasa IV i V).

W porównaniu do wyników badań z 2016 r. jakość wód podziemnych pogorszyła się w jednym punkcie, natomiast poprawiła się w dwóch punktach. W pozostałych punktach jakość wód nie uległa istotnym zmianom.

Ze szczegółowymi wynikami badań przeprowadzonych w 2017 roku na obszarze województwa można się zapoznać pod adresem: https://wios.rzeszow.pl/informator-klienta/informacje-o-srodowisku/klasyfikacja-ogolna-jakosci-wod-podziemnych/.

 

Autor: Edyta Pałkowska
Data wytworzenia: 30.03.2018 r.