OCHRONA PRZED HAŁASEM – ZADANIA I UPRAWNIENIA ORGANÓW ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

Inspekcja Ochrony Środowiska jest jednym z organów administracji rządowej zajmującym się nadzorem nad emisją hałasu do środowiska. Zadania Inspekcji w tym zakresie reguluje ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r. poz. 1232 z późn. zm.). Zgodnie z tą ustawą Inspekcja Ochrony Środowiska dokonuje oceny klimatu akustycznego na terenach miast o liczbie mieszkańców poniżej 100 tys. i terenach położonych przy drogach o natężeniu ruchu poniżej 3 milionów pojazdów rocznie oraz wykonuje pomiary emisji hałasu do środowiska z instalacji i urządzeń zlokalizowanych na terenach zakładów posiadających decyzję określającą dopuszczalne poziomy hałasu. Normy w zakresie emisji hałasu do środowiska określa Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku (Dz. U. z 2014 r. poz. 112).

Hałas wywołany tzw. „zakłócaniem spokoju” określonym w art. 51 ustawy z dnia 20 maja 1971 r. kodeks wykroczeń  (Dz. U. z 2015 r. poz. 1094) nie podlega kontroli Inspekcji Ochrony Środowiska. Organami uprawnionymi w tym zakresie są jednostki Policji. Zakłócanie spokoju w każdej porze doby (również przed godziną 22.00) podlega karze aresztu od 5 do 30 dni, ograniczenia wolności albo grzywny w wysokości od 20 do 5 000 zł.

Państwowa Inspekcja Sanitarna wykonuje pomiary hałasu w pomieszczeniach. Takie uprawnienia nadaje służbom sanitarnym ustawa z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (tekst jednolity: Dz. U. z 2015 r. poz. 1412), zgodnie z którą instytucja ta powołana została do realizacji zadań z zakresu ochrony zdrowia ludzkiego przed wpływem czynników szkodliwych lub uciążliwych, w tym czynników akustycznych występujących w miejscu zamieszkania.

 halas-2015

Autor: Jolanta Ciba
Data wytworzenia: 25.11.2015 r.