Ogólnokrajowy cykl kontrolny w zakresie kontroli oczyszczalni ścieków położonych w aglomeracjach o wielkości RLM większej lub równej 10 000

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Rzeszowie, mając na uwadze zobowiązania Polski dotyczące osiągnięcia dobrego stanu wód wynikające z zapisów Ramowej Dyrektywy Wodnej, w latach 2021-2022 przeprowadza kontrole w ramach ogólnokrajowego cyklu kontrolnego w zakresie kontroli oczyszczalni ścieków położonych w aglomeracjach o wielkości RLM większej lub równej 10 000. Kontrole prowadzone są pod kątem oceny spełnienia warunków jakości ścieków wprowadzonych do wód lub do ziemi, określonych w pozwoleniach wodnoprawnych i zintegrowanych, ze szczególnym uwzględnieniem substancji biogennych.
Kontrolami objęto wszystkie komunalne oczyszczalnie ścieków położone na terenie województwa podkarpackiego w aglomeracjach o wielkości większej lub równej 10 000, dla których ustanowiono obowiązek prowadzenia automonitoringowych pomiarów w zakresie stężenia azotu ogólnego i fosforu ogólnego w odprowadzanych ściekach. W ramach tych kontroli prowadzone są również pomiary jakości ścieków odprowadzanych z oczyszczalni.
Celem podejmowanych działań jest zmniejszenie zanieczyszczenia wód powierzchniowych spowodowanego lub wywołanego przez substancje biogenne oraz zapobieganie dalszemu ich zanieczyszczeniu. Wymóg prowadzenia tego rodzaju kontroli wynika zarówno z przepisów prawa, jak i dyrektyw m.in.: Dyrektywy azotanowej, Ramowej Dyrektywy Wodnej, Dyrektywy wodnej w sprawie strategii morskiej i Konwencji Helsińskiej.

Oczyszczalnia w Nowym Żmigrodzie

Fot. 1. Oczyszczalnia w Nowym Żmigrodzie (fot. WIOŚ Rzeszów).