Opracowanie pt. „Ocena klimatu akustycznego na wybranych obszarach województwa podkarpackiego w 2013 roku”

Wypełniając obowiązek art. 117 ust. 5 ustawy Prawo ochrony środowiska opracowana została ocena klimatu akustycznego na wybranych obszarach województwa podkarpackiego w 2013 r.

Pomiary hałasu drogowego przeprowadzone zostały przez WIOŚ w Rzeszowie w ramach Państwowego monitoringu środowiska na terenie pięciu rejonów: Dukli, Jarosławia, Nowego Żmigrodu, Mielca i Zarszyna. Pomiary wykazały, że w odniesieniu do długookresowego średniego poziomu dźwięku (LDWN, LN) we wszystkich punktach pomiarowo-kontrolnych stwierdzono przekroczenia dopuszczalnych standardów akustycznych w stosunku do funkcji spełnianej przez teren. Dla równoważnego poziomu dźwięku nie odnotowano przekroczeń standardów akustycznych dla pory dnia (LAeqD) w 6, a dla pory nocy (LAeqN) w 4 punktach pomiarowo-kontrolnych.

Pełny tekst opracowania pt. „Ocena klimatu akustycznego na wybranych obszarach województwa podkarpackiegow 2013 roku” dostępny jest w zakładce Monitoring → Opracowania.

klim_ak_2013

Autor: Anna Wcisło
Data wytworzenia: 06.08.2014 r.