Pięcioletnia ocena jakości powietrza w województwie podkarpackim obejmująca lata 2009-2013

Wypełniając obowiązek wynikający z art. 88 ustawy Prawo ochrony środowiska Podkarpacki Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska dokonał klasyfikacji stref w województwie podkarpackim na potrzeby ustalenia odpowiedniego sposobu oceny jakości powietrza w poszczególnych strefach.

Ocena wykonana została pod kątem: dwutlenku siarki, dwutlenku azotu, benzenu, tlenku węgla, ozonu, pyłu zawieszonego PM10 i PM2,5, arsenu, kadmu, niklu, ołowiu i benzo(a)pirenu w kryterium ochrony zdrowia oraz dwutlenku siarki, tlenków azotu i ozonu w kryterium ochrony roślin. Wyniki klasyfikacji stref stanowią podstawę do określenia wymagań dotyczących metod wykonywania ocen rocznych prowadzonych na podstawie art. 89 ustawy Prawo ochrony środowiska.

Pełny tekst opracowania „Pięcioletnia ocena jakości powietrza w województwie podkarpackim obejmująca lata 2009-2013” dostępny jest w zakładce Monitoring- Opracowania.

ocena_2009-2013

Autor: Jolanta Ciba
Data wytworzenia: 2014-07-02