PODPIS PREZYDENTA POD USTAWĄ ANTYSMOGOWĄ

antysmog6 października 2015 r. Prezydent Andrzej Duda podpisał ustawę z dnia 10 września 2015 r. o zmianie ustawy – Prawo ochrony środowiska powszechnie nazwaną ustawą antysmogową.

Zapisy art. 96 ustawy wprowadzają nowe rozwiązania pozwalające samorządom podejmować działania mające na celu skuteczniej dbać o jakość powietrza w regionie m.in. poprzez określanie rodzaju i jakości paliwa stosowanego w domowych piecach, czy określenie standardów technicznych dla pieców.

„Sejmik województwa może, w drodze uchwały, w celu zapobieżenia negatywnemu oddziaływaniu na zdrowie ludzi lub na środowisko, wprowadzić ograniczenia lub zakazy w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw” (art. 96.1.).

Uchwała, o której mowa w ust. 1, określa:

1) granice obszaru, na którym wprowadza się ograniczenia lub zakazy (…),

2) rodzaje podmiotów lub instalacji, dla których wprowadza się ograniczenia lub zakazy (…),

3) rodzaje lub jakość paliw dopuszczonych do stosowania lub których stosowanie jest zakazane na obszarze, o którym mowa w pkt 1, lub parametry techniczne lub rozwiązania techniczne lub parametry emisji instalacji, w których następuje spalanie paliw dopuszczonych do stosowania na tym obszarze” (art. 96.6.).

Uchwała Sejmiku województwa, będąca aktem prawa miejscowego, nie będzie mieć zastosowania do instalacji, dla których wymagane jest uzyskanie pozwolenia zintegrowanego albo pozwolenia na wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza, albo dokonanie zgłoszenia.

Autor: Jolanta Ciba
Data wytworzenia: 07.10.2015 r.