Porozumienie o współpracy pomiędzy Dyrektorem Izby Celnej w Przemyślu, Komendantem Bieszczadzkiego Oddziału Straży Granicznej w Przemyślu a Podkarpackim Wojewódzkim Inspektorem Ochrony Środowiska

bieszczadzki-oddzial-sg11 grusluzba-celnadnia 2015 r. zostało zawarte porozumienie o współpracy pomiędzy Dyrektorem Izby Celnej w Przemyślu, Komendantem Bieszczadzkiego Oddziału Straży Granicznej w Przemyślu a Podkarpackim Wojewódzkim Inspektorem Ochrony Środowiska w zakresie kontroli i zapobiegania międzynarodowemu przemieszczaniu odpadów oraz przeciwdziałania poważnym awariom o zasięgu transgranicznym. Współpraca obejmować będzie w szczególności wymianę informacji oraz wspólne kontrole w zakresie międzynarodowego przemieszczania odpadów, a także rozpoznawanie skutków poważnych awarii o zasięgu transgranicznym i zanieczyszczeń wód granicznych.

Z dniem podpisania porozumienia straciło moc wcześniejsze porozumienie z dnia 3 września 2007 r. w sprawie zasad współdziałania w zakresie kontroli międzynarodowego obrotu odpadami, substancji zubożających warstwę ozonową, transportu towarów niebezpiecznych w rozumieniu przepisów Umowy Europejskiej o międzynarodowym przewozie drogowym towarów niebezpiecznych (ADR) oraz poważnych awarii przemysłowych o skutkach transgranicznych.

Autor: Jolanta Ciba
Data wytworzenia: 16.12.2015 r.