Porozumienie o współpracy pomiędzy Głównym Inspektoratem Ochrony Środowiska a Wyższym Urzędem Górniczym

4 kwietnia 2014 r. podpisane zostało porozumienie pomiędzy Głównym Inspektoratem Ochrony Środowiska reprezentowanym przez Głównego Inspektora Ochrony Środowiska – Andrzeja Jagusiewicza a Wyższym Urzędem Górniczym reprezentowanym przez prezesa Wyższego Urzędu Górniczego – Mirosława Koziura.

Porozumienie dotyczy współdziałania w zakresie kontroli przestrzegania przepisów dotyczących ochrony środowiska na każdym etapie robót poszukiwawczo-rozpoznawczych węglowodorów ze złóż niekonwencjonalnych oraz wydobywania węglowodorów ze złóż niekonwencjonalnych.

Zgodnie z zawartym porozumieniem współpraca obejmować będzie m.in. wymianę informacji, sprawozdań oraz wniosków wynikających z analizowanych problemów w skali krajowej o istotnym znaczeniu dla środowiska, wzajemne informowanie o stwierdzonych w trakcie kontroli nieprawidłowościach i prowadzenie skoordynowanych czynności kontrolnych, a także przekazywanie informacji istotnych ze względu na przeciwdziałanie poważnym awariom przemysłowym oraz współdziałanie w przypadku wystąpienia poważnych awarii będących następstwem robót poszukiwawczo-rozpoznawczych złóż węglowodorów niekonwencjonalnych oraz wydobywania węglowodorów ze złóż niekonwencjonalnych.

Porozumienie obejmuje współpracę na szczeblu: centralnym – pomiędzy Głównym Inspektorem Ochrony Środowiska a Prezesem Wyższego Urzędu Górniczego oraz terenowym – pomiędzy wojewódzkimi inspektorami ochrony środowiska a dyrektorami okręgowych urzędów górniczych.

POROZUMIENIE

Autor: Jolanta Ciba
Data wytworzenia: 2014-07-24