Porozumienie o współpracy pomiędzy Podkarpackim Komendantem Wojewódzkim Państwowej Straży Pożarnej a Podkarpackim Wojewódzkim Inspektorem Ochrony Środowiska

8 września 2015 r. zostało zawarte porozumienie o współpracy pomiędzy Podkarpackim Komendantem Wojewódzkim Państwowej Straży Pożarnej a Podkarpackim Wojewódzkim Inspektorem Ochrony Środowiska w zakresie rozpoznawania, zapobiegania oraz przeciwdziałania powstawaniu i rozprzestrzenianiu zagrożeń poważnymi awariami.

Współpraca obejmować będzie w szczególności współdziałanie w akcjach zwalczania poważnych awarii. Strony porozumienia zobowiązały się również do uczestnictwa w terenowych ćwiczeniach ratowniczych na terenie podmiotów mogących spowodować poważną awarię, do organizacji wspólnych szkoleń i seminariów dla prowadzących zakłady o dużym i zwiększonym ryzyku wystąpienia poważnej awarii oraz do wymiany informacji o zdarzeniach mających znamiona poważnej awarii lub mogących stwarzać zagrożenie dla środowiska.

Porozumienie obejmuje również współpracę na poziomie kierownicy delegatur WIOŚ w Rzeszowie – komendanci powiatowi (miejscy) PSP w zakresie: wspólnego prowadzenia czynności kontrolnych i ćwiczeń terenowych oraz udzielenia wsparcia i pomocy w ramach posiadanych sił i środków przy akcjach ratowniczych, prewencyjnych oraz przy likwidacji skutków poważnej awarii.

Z dniem podpisania porozumienia straciło moc wcześniejsze porozumienie z dnia 22 lipca 2002 r.

 

Autor: Jolanta Ciba
Data wytworzenia: 23.09.2015 r.