Porozumienie o współpracy pomiędzy Szefem Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego w Rzeszowie a Podkarpackim Wojewódzkim Inspektorem Ochrony Środowiska

WSzW_logo25 marca 2014 r. zostało zawarte porozumienie o współpracy pomiędzy Szefem Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego w Rzeszowie a Podkarpackim Wojewódzkim Inspektorem Ochrony Środowiska.

Współpraca pomiędzy WIOŚ w Rzeszowie, a Wojewódzkim Sztabem Wojskowym w Rzeszowie polegać będzie na wzajemnym przekazywaniu informacji w celu zapewnienia sprawnego i skutecznego współdziałania w trakcie prowadzenia działań ratowniczych i planistycznych na terenie województwa podkarpackiego.

Zakres przekazywanych informacji dotyczy m. in. wystąpienia skażeń chemicznych, w tym skażeń w wyniku uwolnienia toksycznych środków przemysłowych, wystąpienia niebezpiecznych skażeń powietrza i opadów atmosferycznych, wystąpienia skażeń fizyko-chemicznych gruntu oraz wód powierzchniowych i głębinowych, a także poważnych awarii w transporcie drogowym i kolejowym związanych z uwolnieniem do środowiska materiałów niebezpiecznych. Strony Porozumienia zobowiązały się również do wzajemnej pomocy podczas wspólnych działań ratowniczych i ćwiczeń prowadzanych na terenie województwa podkarpackiego.

Opracowała: Jolanta Ciba
Data wytworzenia: 2014-03-25