Posiedzenie Polsko-Ukraińskiej Komisji do Spraw Wód Granicznych

9-10 lipca 2014 r. w miejscowości Hoczew (woj. podkarpackie) na zaproszenie strony polskiej odbyło się XV Posiedzenie Polsko-Ukraińskiej Komisji do Spraw Wód Granicznych. Komisja działa na podstawie Umowy między Rządem Rzeczpospolitej Polskiej a Rządem Ukrainy o współpracy w dziedzinie gospodarki wodnej na wodach granicznych, sporządzonej w Kijowie dnia 10 października 1996 r. (Dz.U. Nr 30,poz.282).

Posiedzenie prowadzili:
 1. ze strony polskiej – prof. dr hab inż. Jerzy Zwoździak – Przewodniczący Polskiej Części Polsko-Ukraińskiej Komisji do Spraw Wód Granicznych,
 2. ze strony ukraińskiej – Michajło Jacuk – Przewodniczący Ukraińskiej Części Polsko-Ukraińskiej Komisji do Spraw Wód Granicznych.
W Posiedzeniu ze strony Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Rzeszowie uczestniczyli:
 1. dr inż. Ewa J. Lipińska – Kierownik Polskiej części Grupy Roboczej do Spraw Ochrony Wód Granicznych przed Zanieczyszczeniem (OW),
 2. inż. Stanisław Błasik – Kierownik Polskiej części Grupy Roboczej do Spraw Zwalczania Nadzwyczajnych Zagrożeń (NZ).
Przedmiotem Posiedzenia Komisji były sprawy wynikające z Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Ukrainy o gospodarce na wodach granicznych i z Protokołu z XIV Posiedzenia Komisji odbytego w 2013 r.

Kierownik Grupy OW przedstawiła:

 1. sprawozdanie z działalności Grupy Roboczej OW za 2013 r. i propozycję planu pracy Grupy OW na 2015 r.,
 2. informacje o:
 • stanie czystości wód granicznych rzek: Bug, Szkło i Wisznia, opracowaną na podstawie wyników badań wykonanych przez Laboratoria  Wojewódzkich Inspektoratów Ochrony Środowiska  Rzeszowie i w Lublinie z prób pobranych w 2013 r., w wytypowanych przekrojach pomiarowo-kontrolnych,
 • realizacji przez WIOŚ w Rzeszowie i WIOŚ w Lublinie wspólnych zadań z zakresu ochrony środowiska ze służbami ochrony środowiska działającymi w Obwodzie Lwowskim i Obwodzie Wołyńskim.

Kierownik Grupy NZ przedstawił:

 1. sprawozdanie z działalności Grupy Roboczej NZ za 2013 r. i propozycję planu pracy Grupy NZ na 2015 r.,
 2. informację o współpracy służb ratowniczo – gaśniczych działających w województwie podkarpackim i lubelskim, i na Ukrainie.

Kierownicy innych Grup Roboczych przedstawili sprawozdania o współpracy w dziedzinie:

 • planowania na wodach granicznych – Grupa PL ,
 • ochrony przeciwpowodziowej, regulacji i melioracji – Grupa OP,
 • hydrometeorologii i hydrogeologii – Grupa HH .

Polsko-Ukraińska Komisja do Spraw Wód Granicznych przyjęła sprawozdania poszczególnych Grup Roboczych z zadań realizowanych w 2013 r. i zatwierdziła plany pracy na 2015 r.

Posiedzenie zakończono podpisaniem Protokołu sporządzonego w języku polskim i ukraińskim.

Ustalenia z XV Posiedzenia Polsko-Ukraińskiej Komisji do Spraw Wód Granicznych zawiera Protokół z załącznikami, który po zatwierdzeniu zostanie zamieszczony na stronie internetowej Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej www.kzgw.gov.pl w zakładce Współpraca międzynarodowa, Współpraca z Ukrainą.

OLYMPUS DIGITAL CAMERAOLYMPUS DIGITAL CAMERA2(6)

Opracował: Stanisław Błasik
Data wytworzenia: 2014-07-14