Staże, praktyki, wolontariat

PRAKTYKI:

praktykiWojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Rzeszowie uczestniczy w rządowym programie praktyk studenckich. Zapraszamy studentów do zapoznania się z naszą ofertą. Każde ogłoszenie zawiera dane kontaktowe dla zainteresowanych.

Materiały informacyjne oraz dokumenty wzorcowe przydatne przy organizacji praktyki studenckiej w administracji rządowej w 2015 r. są dostępne na stronie Departamentu Służby Cywilnej KPRM .

Studentów zainteresowanych uzyskaniem dodatkowych informacji zachęcamy do kontaktu pod nr telefonu:  (17) 854-38-41, (17) 854-36-83, wew. 310 lub mailowo pod adresem: praktyki.wios@wios.rzeszow.pl.

Aby starać się o możliwość odbycia praktyki w Wojewódzkim Inspektoracie należy w tym celu złożyć życiorys (CV) i podanie, którego wzór można pobrać [tutaj].

Praktyka realizowana jest na podstawie porozumienia z uczelnią oraz zgodnie z przedstawionym programem.

STAŻE:

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Rzeszowie, ze względu na charakter prowadzonej działalności oraz w miarę możliwości organizacyjnych stwarza możliwość odbycia stażu, przede wszystkim studentom i absolwentom kierunków: inżyniera i ochrona środowiska, chemia, biologia, biotechnologia lub administracja.

Kandydaci przyjmowani są na staże organizowane przez:

  • Powiatowe Urzędy Pracy (dla osób zarejestrowanych jako bezrobotne),
  • uczelnie wyższe (dla studentów i absolwentów).

Aby starać się o możliwość odbycia stażu w Wojewódzkim Inspektoracie należy w tym celu złożyć życiorys (CV) i podanie, którego wzór można pobrać [tutaj].

Wniosek o staż należy przedłożyć (przesłać) do siedziby urzędu: ul. Langiewicza 26, 35-101 Rzeszów lub na adres e-mail: wios@wios.rzeszow.pl.

Wojewódzki Inspektorat po zakończeniu stażu wystawia zaświadczenie, potwierdzające czas trwania i zakres wykonywanych zadań.

Dodatkowe informacje w sprawie staży można uzyskać w kadrach pod nr telefonu: (17) 854-38-41, (17) 854-36-83, wew. 310.

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Rzeszowie podlega przepisom ustawy o służbie cywilnej. Zgodnie z art. 6, zatrudnianie w służbie cywilnej odbywa się tylko poprzez otwarty i konkurencyjny nabór, w związku z powyższym, Wojewódzki Inspektorat nie może zapewnić zatrudnienia po odbyciu stażu oraz nie realizuje staży w ramach bonu stażowego.

WOLONTARIAT:  

Wolontariusz – to osoba fizyczna, która dobrowolnie i bez wynagrodzenia wykonuje świadczenia na zasadach określonych przepisami ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Aby starać się o możliwość odbycia wolontariatu w Wojewódzkim Inspektoracie należy w tym celu złożyć życiorys (CV) i podanie, którego wzór można pobrać [tutaj].

Wniosek o wolontariat należy przedłożyć (przesłać) do siedziby urzędu: ul. Langiewicza 26, 35-101 Rzeszów lub na adres e-mail: wios@wios.rzeszow.pl.

Wolontariat realizowany jest na podstawie pisemnego porozumienia o wykonywaniu świadczeń, zawartego pomiędzy Wojewódzkim Inspektoratem a Wolontariuszem.

Wolontariat w Wojewódzkim Inspektoracie trwa nie krócej niż 3 miesiące.

Wolontariusz jest zobowiązany do ubezpieczenia się na okres trwania wolontariatu od następstw nieszczęśliwych wypadków.

 

Załączniki