Przeciwdziałanie uciążliwości odorowej powietrza

W związku z powtarzającymi się skargami mieszkańców, jak również napływającymi interpelacjami poselskimi, zapytaniami senatorskimi oraz apelami samorządów dotyczącymi uciążliwości odorowych w Ministerstwie Środowiska trwają prace mające na celu uregulowanie tego problemu.

Pierwszym etapem rozwiązania problemu uciążliwości odorowych jest przygotowany przez Ministerstwo Środowiska materiał informacyjno-edukacyjny w postaci wytycznych technicznych pn. „Kodeks przeciwdziałania uciążliwości zapachowej”. W dokumencie przedstawiono przepisy prawne pośrednio regulujące problematykę uciążliwości zapachowej, wskazano główne źródła emisji substancji odorowych oraz działania zaradcze dla głównych form działalności uciążliwych zapachowo.

W ramach etapu drugiego na zlecenie Ministerstwa Środowiska realizowana jest obecnie ekspertyza, w ramach której opracowana zostanie lista substancji i związków chemicznych, które są przyczyną najdotkliwszych uciążliwości zapachowych. Określone zostaną również jednostki zapachowe substancji i związków chemicznych, a także zaproponowana zostanie metodyka oceny zapachowej jakości powietrza.

Wyniki tej ekspertyzy będą wykorzystane podczas prac w ramach trzeciego etapu, przy tworzeniu przepisów prawnych w postaci ustawy o przeciwdziałaniu uciążliwości zapachowej i rozporządzeń wykonawczych do niej.