Raport za lata 1999 – 2008

Raport zapisany w formacie Adobe Acrobat

Spis treści
O wydawcy

 1. WPROWADZENIE
 2. DANE OGÓLNE O WOJEWÓDZTWIE
 3. POWIETRZE
 4. HAŁAS
 5. PROMIENIOWANIE ELEKTROMAGNETYCZNE NIEJONIZUJĄCE
 6. WODY
 7. GLEBY
 8. ODPADY
 9. PRZYRODA
 10. GŁÓWNE ASPEKTY DZIAŁALNOŚCI KONTROLNEJ WIOŚ
 11. PRZECIWDZIAŁANIE POWAŻNYM AWARIOM
 12. BAZA LABORATORYJNA
 13. WSPÓŁPRACA MIĘDZYNARODOWA
 14. UPOWSZECHNIANIE INFORMACJI O ŚRODOWISKU I JEGO OCHRONIE
 15. PODSUMOWANIE

Spis map, rycin i tabel zamieszczonych w opracowaniu
Literatura i akty prawne