Raport pn. „MONITORING CHEMIZMU GLEB ORNYCH W POLSCE W LATACH 2015-2017”

„Monitoring chemizmu gleb ornych Polski” stanowi podsystem Państwowego Monitoringu Środowiska w zakresie jakości gleb i ziemi. Celem badań jest obserwacja zmian szerokiego zakresu cech gleb użytkowanych rolniczo, szczególnie właściwości chemicznych, zachodzących w określonych przedziałach czasu pod wpływem rolniczej i pozarolniczej działalności człowieka.

Monitoring chemizmu rolniczo użytkowanych gleb w Polsce jest realizowany od roku 1995. W 5-letnich odstępach czasowych pobierane i analizowane są próbki glebowe, reprezentujące 216 stałych punktów kontrolnych zlokalizowanych w całym kraju, w tym 14 punktów zlokalizowanych na terenie województwa podkarpackiego.

Monitoring chemizmu gleb jest realizowany, podobnie jak w poprzednich latach, przez Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa – Państwowy Instytut Badawczy w Puławach, w ramach umowy zawartej pomiędzy Głównym Inspektoratem Ochrony Środowiska oraz Instytutem Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa – Państwowym Instytutem Badawczym.

Obecnie ukazał się Raport z III Etapu realizacji zamówienia pn.: „MONITORING CHEMIZMU GLEB ORNYCH W POLSCE W LATACH 2015-2017”. Ponadto dostępne są wyniki badań gleb ornych z terenu całej Polski oraz województwa podkarpackiego: http://www.gios.gov.pl/chemizm_gleb/index.php?mod=pomiary&w=18

 

Autor: Katarzyna Piskur
Data wytworzenia: 20-12-2017 r.