Raporty GIOŚ dotyczące jakości powietrza w Polsce

Na stronie Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska można zapoznać się z najnowszymi publikacjami dotyczącymi jakości powietrza w Polsce:

  1. „Ocena jakości powietrza w strefach w Polsce za rok 2014”,
  2. „Jakość powietrza w Polsce w latach 2013-2014 w świetle wyników pomiarów prowadzonych w ramach PMŚ”,
  3. „Zanieczyszczenie powietrza wielopierścieniowymi węglowodorami aromatycznymi w Polsce w 2014 r.”

Opracowanie pt. „Ocena jakości powietrza w strefach w Polsce za rok 2014” zawiera podsumowanie wyników rocznej oceny jakości powietrza w strefach w Polsce za 2014 r., przygotowane na podstawie ocen dokonanych w poszczególnych województwach przez wojewódzkie inspektoraty ochrony środowiska. W ocenie uwzględniono podział kraju na 46 stref: aglomeracje, strefy – miasta powyżej 100 tys. mieszkańców oraz strefy – pozostałe części województw.

W opracowaniu pt. „Jakość powietrza w Polsce w latach 2013-2014 w świetle wyników pomiarów prowadzonych w ramach PMŚ” przedstawiono ocenę stanu zanieczyszczenia powietrza w Polsce w latach 2013-2014 na terenie aglomeracji i dużych miast oraz analizę zanieczyszczenia powietrza ozonem, pyłem PM10 i pyłem PM2.5 na obszarze całego kraju. Ocena aglomeracji i dużych miast uwzględniała 12 aglomeracji o liczbie mieszkańców większej od 250 tys. i 18 miast o liczbie mieszkańców większej od 100 tys. nie będących aglomeracjami.

W opracowaniu pt. „Zanieczyszczenie powietrza wielopierścieniowymi węglowodorami aromatycznymi w Polsce w 2014 r.” przedstawiono ocenę stanu zanieczyszczenia powietrza wielopierścieniowymi węglowodorami aromatycznymi (WWA) w Polsce w 2014 r. W pracy uwzględniono stężenia następujących WWA: benzo(a)antracen, benzo(b)fluoranten, benzo(j)fluoranten, benzo(k)fluoranten, indeno(1,2,3-cd)piren i dibenzo(a,h)antracen, benzo(a)piren.

Opracowania dostępne są na stronie internetowej Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska pod adresem: http://powietrze.gios.gov.pl/pjp/maps/air/quality/type/R.

Autor: Jolanta Ciba
Data wytworzenia: 11.01.2016 r.

raport1
raport2
raport3