Roczna ocena jakości powietrza w województwie podkarpackim. Raport za rok 2013

Wypełniając obowiązek wynikający z art. 89 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2013 r. poz. 1232) opracowana została ocena jakości powietrza w województwie podkarpackim za rok 2013. Ocena wykonana została w zakresie zanieczyszczenia powietrza: dwutlenkiem siarki, dwutlenkiem azotu, tlenkiem węgla, benzenem, ozonem, pyłem PM10, pyłem PM2.5 oraz arsenem, kadmem, niklem, ołowiem i benzo(a)pirenem w pyle PM10 (w kryterium ochrony zdrowia), a także w zakresie zanieczyszczenia powietrza: dwutlenkiem siarki, tlenkami azotu i ozonem (w kryterium ochrony roślin).

Pełny tekst opracowania „Roczna ocena jakości powietrza w województwie podkarpackim. Raport za rok 2013” dostępny jest w zakładce „Ocena jakości powietrza”.

ocena_pow_2013

Autor: Jolanta Ciba
Data wytworzenia: 2014-05-05