Roczna ocena jakości powietrza w województwie podkarpackim. Raport za rok 2015

Wypełniając obowiązek wynikający z art. 89 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2013 r. poz. 1232 z późn. zm.) opracowana została ocena jakości powietrza w województwie podkarpackim za rok 2015.

Ocena wykonana została na podstawie wyników pomiarów z monitoringu powietrza atmosferycznego realizowanego w ramach Państwowego Monitoringu Środowiska oraz wyników modelowania jakości powietrza w województwie podkarpackim dla 2015 roku na potrzeby oceny jakości powietrza, wykonanego przez „EKOMETRIA” Sp. z o.o. na zlecenie WIOŚ w Rzeszowie.
Ocena obejmuje wszystkie substancje, dla których w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 24 sierpnia 2012 r. w sprawie poziomów niektórych substancji w powietrzu (Dz. U. z 2012 r. poz. 1031) określono wartości kryterialne w powietrzu, tj.: dwutlenku siarki, dwutlenku azotu, tlenku węgla, benzenu, ozonu, pyłu zawieszonego PM10, pyłu zawieszonego PM2.5 oraz arsenu, kadmu, niklu, ołowiu i benzo(a)pirenu w pyle PM10 (w kryterium ochrony zdrowia), a także dwutlenku siarki, tlenków azotu i ozonu (w kryterium ochrony roślin).

Wyniki oceny przekazane zostały Zarządowi Województwa Podkarpackiego oraz Głównemu Inspektorowi Ochrony Środowiska.

Pełny tekst opracowania „Roczna ocena jakości powietrza w województwie podkarpackim. Raport za rok 2015” dostępny jest w zakładce „Publikacje” – „Opracowania o stanie środowiska”.

 

 

Autor: Beata Michalak
Data wytworzenia: 02.05.2016 r.