Roczna ocena jakości powietrza w województwie podkarpackim. Raport za rok 2016

Wypełniając obowiązek wynikający z art. 89 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r., poz. 519) opracowana została ocena jakości powietrza w województwie podkarpackim za rok 2016.

Ocena jakości powietrza w województwie podkarpackim za rok 2016 opracowana została w oparciu o wyniki pomiarów poziomów stężeń zanieczyszczeń w powietrzu wykonanych w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2016 r. Pomiary przeprowadzone zostały na stacjach monitoringu powietrza, zlokalizowanych w województwie podkarpackim, działających w ramach Państwowego Monitoringu Środowiska (PMŚ). Dodatkowo w ocenie jakości powietrza w województwie podkarpackim wykorzystano wyniki modelowania zanieczyszczenia powietrza wykonanego na poziomie krajowym na zlecenie GIOŚ przez firmę ATMOTERM S.A.

 
Ocena obejmuje wszystkie substancje, dla których w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 24 sierpnia 2012 r. w sprawie poziomów niektórych substancji w powietrzu (Dz. U. z 2012 r., poz. 1031) określono wartości kryterialne w powietrzu, tj.: dwutlenek siarki, dwutlenek azotu, tlenek węgla, benzen, ozon, pył zawieszony PM10, pył zawieszony PM2.5 oraz arsen, kadm, nikiel, ołów i benzo(a)piren w pyle PM10 (w kryterium ochrony zdrowia), a także dwutlenek siarki, tlenki azotu i ozon (w kryterium ochrony roślin).

Wyniki oceny przekazane zostały Zarządowi Województwa Podkarpackiego oraz Głównemu Inspektorowi Ochrony Środowiska.

Pełny tekst opracowania „Roczna ocena jakości powietrza w województwie podkarpackim. Raport za rok 2016” dostępny jest w zakładce Publikacje -> Opracowania o stanie środowiska -> WIOŚ Rzeszów.

Autor: Jolanta Ciba
Data wytworzenia: 04.05.2017r.