Roczna ocena jakości powietrza w województwie podkarpackim. Raport za rok 2017.

Wypełniając obowiązek wynikający z art. 89 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r., poz. 519 z późn. zm.) opracowana została kolejna roczna ocena jakości powietrza w województwie podkarpackim obejmująca rok 2017.

Ocena opracowana została w oparciu o wyniki pomiarów poziomów stężeń zanieczyszczeń w powietrzu wykonanych w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2017 r. Pomiary przeprowadzone zostały na stacjach monitoringu powietrza zlokalizowanych w województwie podkarpackim działających w ramach Państwowego Monitoringu Środowiska. Dodatkowo w ocenie wykorzystano wyniki modelowania zanieczyszczenia powietrza wykonanego na poziomie krajowym na zlecenie Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska przez firmę ATMOTERM S.A.

 

Ocena jakości powietrza obejmuje wszystkie substancje, dla których w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 24 sierpnia 2012 r. w sprawie poziomów niektórych substancji w powietrzu (Dz. U. z 2012 r., poz. 1031) określono wartości kryterialne w powietrzu, tj.: dwutlenek siarki, dwutlenek azotu, tlenek węgla, benzen, ozon, pył zawieszony PM10, pył zawieszony PM2.5 oraz arsen, kadm, nikiel, ołów i benzo(a)piren w pyle PM10 (w kryterium ochrony zdrowia), a także dwutlenek siarki, tlenki azotu i ozon (w kryterium ochrony roślin).
Wyniki oceny przekazane zostały Zarządowi Województwa Podkarpackiego oraz Głównemu Inspektorowi Ochrony Środowiska.

Pełny tekst opracowania „Roczna ocena jakości powietrza w województwie podkarpackim. Raport za rok 2017” dostępny jest w zakładce Publikacje->Opracowania o stanie środowiska->WIOŚ Rzeszów.

 

Autor: Beata Michalak
Data wytworzenia: 02.05.2018 r.