Skargi i wnioski

Podstawę prawną załatwiania skarg i wniosków stanowią:

 • ustawa Kodeks postępowania administracyjnego,
 • rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków,
 • zarządzenie nr 20/2017 Podkarpackiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska w sprawie zasad przyjmowania i załatwiania skarg i wniosków w Wojewódzkim Inspektoracie Ochrony Środowiska w Rzeszowie.

Skargi i wnioski przyjmowane są osobiście przez:

 • Wojewodę Podkarpackiego, a w czasie nieobecności przez Wicewojewodę lub Dyrektora Generalnego Urzędu, we wtorek każdego tygodnia w godzinach pracy urzędu od 800 do 1600 w siedzibie Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie, ul. Grunwaldzka 15,
 • Podkarpackiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska, a w czasie jego nieobecności przez Zastępcę, we wtorek każdego tygodnia w godzinach od 1200 do 1530 w siedzibie Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Rzeszowie, ul. Langiewicza 26,
 • Kierowników Delegatur oraz kierowników komórek organizacyjnych lub osoby je zastępujące codziennie w godzinach pracy urzędu od 700 do 1500.

Skargi i wnioski mogą być wnoszone pisemnie na poniższe adresy:

 • Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Rzeszowie

ul. Langiewicza 26, 35-101 Rzeszów

 • Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Rzeszowie  Delegatura w Jaśle

ul. Floriańska 108, 38-200 Jasło

 • Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Rzeszowie  Delegatura w Przemyślu

Pl. Dominikański 3, 37-700 Przemyśl

 • Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Rzeszowie  Delegatura w Tarnobrzegu

ul. 1 Maja 4a, 39-400 Tarnobrzeg

Drogą elektroniczną za pomocą:

Fax-em na poniższe numery:

 • Inspektorat w Rzeszowie – 178505377
 • Delegatura w Jaśle – 134463548
 • Delegatura w Przemyślu – 166784489
 • Delegatura w Tarnobrzegu – 158221595 wewnętrzny 211

Skargi i wnioski, zarówno te nadesłane pocztą tradycyjną, jak i drogą elektroniczną powinny zawierać imię, nazwisko (nazwę) oraz dokładny adres nadawcy.

Zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z 8 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków skargi i wnioski niezawierające imienia i nazwiska (nazwy) oraz adresu wnoszącego pozostawia się bez rozpoznania.

Skargi i wnioski wnoszone do Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Rzeszowie odnotowywane są w centralnym rejestrze skarg i wniosków.

Za koordynowanie rozpatrywania skarg i wniosków odpowiedzialny jest Naczelnik Wydziału Administracyjno-Technicznego.