STAN ŚRODOWISKA WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO NA OBSZARZE PRZYGRANICZNYM Z UKRAINĄ W 2017 ROKU

Ukazało się opracowanie pt. Stan środowiska województwa podkarpackiego na obszarze przygranicznym z Ukrainą w 2017 roku przygotowane w Wydziale Monitoringu Środowiska WIOŚ w Rzeszowie Delegatura w Przemyślu.

Opracowanie prezentuje informacje umożliwiające ocenę stanu środowiska w strefie przygranicznej na podstawie prac wykonanych w ramach czterech podsystemów monitoringu: jakości powietrza atmosferycznego, jakości wód powierzchniowych, poziomów hałasu komunikacyjnego, poziomów pól elektromagnetycznych oraz kontroli w zakresie transgranicznego przemieszczania odpadów. Uzupełnieniem badań realizowanych w ramach Państwowego Monitoringu Środowiska są informacje o gospodarce odpadami komunalnymi.

Opracowanie dostępne jest na stronie internetowej WIOŚ w Rzeszowie w zakładce PublikacjeOpracowania o stanie środowiskaDelegatura Przemyśl.

Autor: Jolanta Ciba
Data wytworzenia: 13.11.2018 r.