Spis treści
 Spis treści 
Raport o stanie środowiska - >    Spis treści
 
 

      WPROWADZENIE .....................................................................................................

I.   GŁÓWNE ASPEKTY DZIAŁALNOŚCI
      WOJEWÓDZKIEGO INSPEKTORATU
      OCHRONY ŚRODOWISKA W RZESZOWIE .........................................................

II.   WYKORZYSTANIE ZASOBÓW WODNYCH
       EMISJA ZANIECZYSZCZEŃ I JAKOŚĆ WÓD POWIERZCHNIOWYCH ........

III.  JAKOŚĆ WÓD PODZIEMNYCH ............................................................................

IV.  ZANIECZYSZCZENIE POWIETRZA
       ATMOSFERYCZNEGO I ZAGROŻENIE HAŁASEM ...........................................

V.   GOSPODARKA ODPADAMI ....................................................................................

VI.  WALORY PRZYRODNICZE WOJEWÓDZTWA ...................................................

VII. WSPÓŁPRACA MIĘDZYNARODOWA
       PROWADZONA PRZEZ WIOŚ W RZESZOWIE
       W ZAKRESIE KONTROLI, MONITORINGU
       ŚRODOWISKA I PRZECIWDZIAŁANIA NZŚ .......................................................