Stan środowiska w województwie podkarpackim w 2001 roku
SPIS TREŚCI


WSTĘP

Rozdział I    OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA GEOGRAFICZNO-GOSPODARCZA WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO
 1. Położenie, ludność, podział administracyjny, sieć rzeczna, szata roślinna
 2. Ukształtowanie powierzchni terenu
 3. Budowa geologiczna i surowce mineralne
 4. Gleby
 5. Klimat
 6. Gospodarka
Rozdział II    OCHRONA POWIETRZA
 1. Emisja zanieczyszczeń do powietrza
 2. Ocena jakości powietrza w województwie podkarpackim
 3. Dostosowanie monitoringu jakości powietrza do wymagań Unii Europejskiej
 4. Chemizm opadów atmosferycznych
 5. Efekty ekologiczne w zakresie ochrony powietrza
 6. Pilne zadania do realizacji
Rozdział III     OCHRONA PRZED HAŁASEM
 1. Zagrożenie środowiska hałasem emitowanym z obiektów przemysłowych i usługowych oraz hałasem komunikacyjnym
 2. Inwestycje związane z ograniczeniem emisji hałasu do środowiska
 3. Najpilniejsze zadania do realizacji z zakresu ograniczenia hałasu komunikacyjnego
Rozdział IV     OCHRONA WÓD POWIERZCHNIOWYCH
 1. Wykorzystanie zasobów wodnych województwa
 2. Emisja zanieczyszczeń do wód powierzchniowych
 3. Jakość powierzchniowych wód płynących
  1. Monitoring i kryteria oceny jakości rzek
  2. Ogólna charakterystyka jakości wód płynących w 2001 roku
  3. Główne tendencje zmian jakości w ostatnich latach
  4. Szczegółowa analiza stanu czystości rzek badanych w 2001 roku
  5. Ocena rzek w ramach monitoringu granicznego
  6. Charakterystyka zanieczyszczenia osadów rzecznych
 4. Monitoring zbiorników zaporowych
  1. Dane o zaporze i zbiorniku
  2. Główne źródła zanieczyszczenia
  3. Jakość wód w zbiorniku Solina w 2001 roku
  4. Zmiany jakości wód zbiornika w latach 1996-2001
 5. Efekty ekologiczne w zakresie ochrony wód powierzchniowych
 6. Przygotowywane zadania do realizacji
Rozdział V     WODY PODZIEMNE
 1. Wpływ eksploatacji wód podziemnych na środowisko
 2. Wpływ człowieka na wody podziemne
 3. Ochrona wód podziemnych
 4. Jakość wód podziemnych w 2001 roku
 5. Osiągnięcia ostatnich lat w zakresie ograniczenia migracji zanieczyszczeń do wód podziemnych i pilne zadania przewidziane do realizacji
Rozdział VI     GOSPODARKA ODPADAMI
 1. Źródła i struktura wytwarzania odpadów
  1. Odpady pochodzenia przemysłowego
  2. Odpady komunalne
  3. Osady ściekowe
  4. Mogilniki
  5. Stare składowiska odpadów
 2. Osiągnięte efekty ekologiczne w gospodarce odpadami
 3. Najważniejsze zadania do realizacji
Rozdział VII     OCHRONA POWIERZCHNI ZIEMI
 1. Dewastacja i degradacja gruntów
 2. Ocena stanu zanieczyszczenia gleb
 3. Efekty ekologiczne w zakresie rekultywacji gruntów i zadania do realizacji
Rozdział VIII     ROLNICTWO EKOLOGICZNE
 1. Rolnictwo ekologiczne w Polsce
 2. Rolnictwo ekologiczne w krajach Unii Europejskiej
 3. Rolnictwo ekologiczne w województwie podkarpackim - możliwości rozwoju
Rozdział IX     PROGRAMY ROLNO-ŚRODOWISKOWE
 1. Wprowadzenie
 2. Ogólne założenia programów rolno-środowiskowych
 3. Projekt programu rolno-środowiskowego w Polsce
Rozdział X     WALORY PRZYRODNICZE WOJEWÓDZTWA
 1. Wstęp
 2. Obecny system organizacyjny i prawny ochrony przyrody w Polsce
 3. Obszary i obiekty chronione w województwie podkarpackim
  1. Parki narodowe
  2. Parki krajobrazowe i obszary chronionego krajobrazu na terenie województwa podkarpackiego
  3. Obszary chronionego krajobrazu
  4. Rezerwaty przyrody
  5. Pomniki przyrody
  6. Inne formy ochrony przyrody
 4. Projekt Europejskiej Sieci Ekologicznej Natura 2000 na terenie województwa podkarpackiego
Rozdział XI     DZIAŁALNOŚĆ NA RZECZ OCHRONY ŚRODOWISKA
 1. Działalność Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Rzeszowie
  1. Działalność kontrolna
  2. Przeciwdziałanie nadzwyczajnym zagrożeniom środowiska
  3. Działalność laboratoryjna
   1. Struktura organizacyjna laboratoriów
   2. Stan wyposażenia pomiarowego i badawczego
   3. Akredytacja laboratoriów
  4. Informacja ekologiczna
  5. Współpraca międzynarodowa