TRANSGRANICZNE PRZEMIESZCZANIE ODPADÓW – ZBIÓR PRZEPISÓW

transgraniczne-przemieszczanie-odpadowInformujemy że ukazała się publikacja pt. „Transgraniczne przemieszczanie odpadów – zbiór przepisów” zawierająca aktualny zbiór aktów prawa Unii Europejskiej i prawa krajowego regulujących zasady transgranicznego przemieszczania odpadów w tym:

  1. Konwencję Bazylejską o kontroli transgranicznego przemieszczania i usuwania odpadów niebezpiecznych (Dz. Urz. L 39/3 z 16.2.1993),
  2. rozporządzenie (WE) nr 1013/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 14 czerwca 2006 r. w sprawie przemieszczania odpadów (Dz. U.  L 190 z 12.07.2006, s.1),
    3. ustawę z dnia 29 czerwca 2007 r. o międzynarodowym przemieszczaniu odpadów (tekst jednolity: Dz. U z 2015 r. poz. 1048) wraz z aktami wykonawczymi do ustawy.

Publikacja w formacie pdf dostępna jest na stronie internetowej GIOŚ w zakładce “Międzynarodowe przemieszczanie odpadów” w części “Materiały informacyjne” pod adresem: http://www.gios.gov.pl/pl/gospodarka-odpadami/miedzynarodowe-przemieszczanie-odpadow/materialy-informacyjne, a także w formie książkowej w Bibliotece WIOŚ w Rzeszowie.

Publikacja w całości została sfinansowana ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Autor: Jolanta Ciba
Data wytworzenia: 13.01.2016 r.