UDOSTĘPNIANIE INFORMACJI O TLE ZANIECZYSZCZENIA POWIETRZA

Główny Inspektorat Ochrony Środowiska Regionalny Wydział Monitoringu Środowiska w Rzeszowie udziela informacji o poziomie zanieczyszczeń w postaci stężeń średniorocznych zanieczyszczeń powietrza dla następujących substancji:

  • dwutlenek siarki (w kryterium ochrony roślin),
  • dwutlenek azotu,
  • pył zawieszony PM10,
  • pył zawieszony PM2,5
  • benzen,
  • ołów.

Dopuszczalne wartości stężeń średniorocznych tych substancji określa rozporządzenie Ministra Środowiska w sprawie poziomów niektórych substancji w powietrzu.

Informacje udostępnia się na pisemny wniosek zainteresowanego. Termin udostępnienia informacji określono nie później niż w ciągu miesiąca od dnia otrzymania wniosku lub w ciągu dwóch miesięcy ze względu na stopień skomplikowania sprawy.

Za wyszukiwanie informacji, sporządzanie kopii dokumentów lub danych oraz ich przesyłanie pobiera się opłatę obliczoną zgodnie z przepisami rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie opłat za udostępnianie informacji o środowisku z późniejszymi zamianami.

Wysokość opłat za wyszukiwanie informacji, sporządzanie kopii dokumentów lub ich przesyłanie:

1. opłata za wyszukiwanie informacji: 5 zł, jeżeli wymaga wyszukania do 10 dokumentów; opłata ulega zwiększeniu o 0,50 zł za każdy kolejny dokument, jeżeli informacja wymaga wyszukania więcej niż 10 dokumentów;

2. opłata za przekształcanie informacji polegające na skanowaniu dokumentów: 0,10 zł za każdą stronę;

3. opłata za przesyłanie kopii dokumentów lub danych: za przesłanie kopii dokumentów lub danych drogą pocztową pobiera się opłatę w wysokości podanej w obowiązującym cenniku usług pocztowych „Poczty Polskiej” za przesyłkę danego rodzaju i danej kategorii wagowej.

Opłatę za udostępniania informacji o poziomie tła zanieczyszczenia powietrza należy uiścić w terminie 14 dni, przez wpłatę na rachunek bankowy GIOŚ: NBP O/O Warszawa Nr 74 1010 1010 0006 4822 3100 0000. W celu uniknięcia zbędnej wymiany korespondencji, dowód uiszczenia opłaty należy dołączyć do wniosku.

 

Wnioski o udostępnienie informacji o tle zanieczyszczenia powietrza należy kierować na adres:
Główny Inspektorat Ochrony Środowiska Regionalny Wydział Monitoringu Środowiska w Rzeszowie
ul. Langiewicza 26
35-101 Rzeszów,
lub na adres poczty elektronicznej: rwmsrzeszow@gios.gov.pl