Upowszechnianie informacji o środowisku przez WIOŚ w Rzeszowie w 2013 r.

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Rzeszowie w 2013 r. rozpowszechniał informacje środowiskowe m.in. przez:

1. Wydawanie publikacji książkowych: opracowano i wydano drukiem „Raport o stanie środowiska w województwie podkarpackim w 2012 roku”. Opracowano 6 raportów tematycznych m.in. ocenę jakości powietrza w województwie podkarpackim, ocenę klimatu akustycznego na wybranych obszarach województwa, ocenę stanu środowiska na terenie przygranicznym z Ukrainą. Na potrzeby organów samorządowych przygotowano 10 opracowań powiatowych dotyczących stanu poszczególnych komponentów środowiska zaprezentowanych podczas sesji organów samorządowych.

publikacje_20132. Wygłaszanie prezentacji tematycznych podczas spotkań, posiedzeń, konferencji: przedstawiciele WIOŚ w Rzeszowie brali udział w spotkaniach z organami samorządowymi i posiedzeniach, naradach i konferencjach organizowanych przez inne jednostki, w tym w: 9 sesjach sejmików samorządowych, 16 posiedzeniach zespołów roboczych organów samorządowych i 44 spotkaniach zorganizowanych przez inne jednostki. Dla uczestników posiedzeń i spotkań przedstawiciele WIOŚ przygotowali i wygłosili łącznie 30 prezentacji tematycznych.

prezentacje_20133. Edukację ekologiczną: podczas spotkań z młodzieżą szkolną i akademicką wygłoszono prelekcje nt. stanu środowiska w województwie podkarpackim, działalności kontrolnej i laboratoryjnej Inspektoratu. Przedstawiciele WIOŚ w Rzeszowie uczestniczyli w 12 spotkaniach. Pracownicy WIOŚ w Rzeszowie sprawowali także nadzór merytoryczny nad przebiegiem praktyk szkolnych i staży absolwenckich. Opieką merytoryczną objęto 20 praktykantów, 11 stażystów i 2 wolontariuszy.

edukacja_2013

4. Udostępnianie informacji o środowisku: rozpatrzono 442 wnioski o udostępnienie informacji o środowisku. Dotyczyły one głównie danych Państwowego Monitoringu Środowiska. Udzielono 41 wywiadów dla prasy, radia i telewizji.

Najważniejsze informacje o środowisku oraz dotyczące bieżącej działalności Inspektoratu zamieszczono na stronie internetowej WIOŚ w Rzeszowie w zakładce „Aktualności”.

 

Opracowała: Jolanta Ciba
Data wytworzenia: 2014-02-11