Upowszechnianie informacji o środowisku przez WIOŚ w Rzeszowie w 2014 r.

1. Wydawanie publikacji książkowych i raportów tematycznych: opracowano i wydano drukiem dwie monografie: „Raport o stanie środowiska w województwie podkarpackim w 2013 roku” i „Uzdrowiska województwa podkarpackiego – identyfikacja wybranych zagrożeń środowiska”.

raport uzdrowiska

Opracowano 5 raportów tematycznych m.in. ocenę roczną i pięcioletnią jakości powietrza w województwie podkarpackim, ocenę klimatu akustycznego na wybranych obszarach województwa, ocenę stanu środowiska na terenie przygranicznym z Ukrainą.

Opracowano 5 raportów tematycznych m.in. ocenę roczną i pięcioletnią jakości powietrza w województwie podkarpackim, ocenę klimatu akustycznego na wybranych obszarach województwa, ocenę stanu środowiska na terenie przygranicznym z Ukrainą.

raport1 raport2 raport3 raport4 raport5

Na potrzeby organów samorządowych przygotowano 6 informacji dotyczących stanu poszczególnych komponentów środowiska zaprezentowanych podczas sesji organów samorządowych.

2. Organizowanie konferencji: 21 marca 2014 r. w Sali Audytoryjnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego odbyła się konferencja szkoleniowa pt. „Zasady przeprowadzania kontroli w zakresie ochrony środowiska przez służby gminne”. Organizatorem konferencji był Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Rzeszowie i Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego. W konferencji szkoleniowej udział wzięli przedstawiciele administracji samorządowej z terenu województwa. Prezentowane w trakcie konferencji wystąpienia obejmowały szeroki obszar tematyczny kompetencji Inspekcji Ochrony Środowiska oraz organów samorządowych w zakresie kontroli przestrzegania przepisów ochrony środowiska.

 konferencja1  konferencja2

3. Wygłaszanie prezentacji tematycznych podczas spotkań, posiedzeń, konferencji: przedstawiciele WIOŚ w Rzeszowie brali udział w spotkaniach z organami samorządowymi i posiedzeniach, naradach i konferencjach organizowanych przez inne jednostki. Dla uczestników posiedzeń i spotkań przedstawiciele WIOŚ przygotowali i wygłosili łącznie 28 prezentacji tematycznych.

 prezentacje

4. Edukację ekologiczną: podczas spotkań z młodzieżą szkolną i akademicką wygłoszono prelekcje nt. stanu środowiska w województwie podkarpackim, działalności kontrolnej i laboratoryjnej Inspektoratu. Przedstawiciele WIOŚ w Rzeszowie uczestniczyli w 10 spotkaniach. Pracownicy WIOŚ w Rzeszowie sprawowali także nadzór merytoryczny nad przebiegiem praktyk szkolnych i staży absolwenckich. Opieką merytoryczną objęto 8 praktykantów, 12 stażystów i 2 wolontariuszy.

edukacja1 edukacja2

5. Udostępnianie informacji o środowisku: rozpatrzono 494 wnioski o udostępnienie informacji o środowisku (wzrost o ponad 100% w porównaniu do roku 2010). Wnioski dotyczyły głównie danych Państwowego Monitoringu Środowiska. Udzielono 47 wywiadów dla prasy, radia i telewizji.

wykres1

Liczba wniosków o udostepnienie informacji o środowisku w latach 2010-2014

wywiad1 wywiad2

Najważniejsze informacje o środowisku oraz dotyczące bieżącej działalności Inspektoratu zamieszczono na stronie internetowej WIOŚ w Rzeszowie w zakładce „Aktualności”.

 

Autor: Jolanta Ciba
Data wytworzenia: 2.02.2015 r.