Informacje ogólne

Laboratorium WIOŚ w Rzeszowie jest jedną z komórek organizacyjnych Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Rzeszowie i składa się z następujących pracowni:

 • Pracownia w Rzeszowie – analiz manualnych, instrumentalnych, mikrobiologicznych i hydrobiologicznych,
 • Pracownia w Jaśle – analiz manualnych, instrumentalnych i hydrobiologicznych,
 • Pracownia w Przemyślu – analiz manualnych i instrumentalnych,
 • Pracownia Terenowa w Rzeszowie – pomiarów terenowych i pobierania próbek, obsługi sieci pomiarowej monitoringu powietrza,

Siedziba główna Laboratorium mieści się w budynku WIOŚ w Rzeszowie pod adresem:
Laboratorium WIOŚ w Rzeszowie
ul. Gen. M. Langiewicza 26
35-101 Rzeszów

Poza główną siedzibą, w budynkach delegatur WIOŚ w Rzeszowie zlokalizowane są następujące pracownie:

 • Pracownia w Jaśle, 38-200 Jasło, ul. Floriańska 108;
 • Pracownia w Przemyślu, 37-700 Przemyśl, Pl. Dominikański 3;
 • Grupa Terenowa w Tarnobrzegu, 39-400 Tarnobrzeg, ul. 1 Maja 4a.

Do zadań statutowych Laboratorium WIOŚ w Rzeszowie należy:

 • wykonywanie badań, pomiarów i analiz w związku z realizacją zadań określonych w ustawie o Inspekcji Ochrony Środowiska,
 • udział w porównaniach międzylaboratoryjnych i badaniach biegłości,
 • współpraca z krajowym Laboratorium referencyjnym i wzorcującym w zakresie wdrażania systemów jakości, metodyk badawczych oraz aparatury pomiarowej w zakresie monitoringu jakości powietrza atmosferycznego,
 • utrzymywanie wzorców referencyjnych spójnych z wzorcami wyższego rzędu oraz zapewnienie spójności pomiarowej badań i pomiarów,
 • prowadzenie prac związanych z wdrożeniem nowych metod analitycznych, aparatury i systemów kontrolno – pomiarowych,
 • utrzymywanie wdrożonego systemu zarządzania zgodnego z normą PN-EN ISO/IEC 17025:2005 oraz jego doskonalenie,
 • obsługa stacji monitoringu powietrza,
 • współpraca z placówkami naukowo-badawczymi w zakresie analityki,
 • uczestnictwo w organizacji seminariów i szkoleń,
 • prowadzenie dodatkowej, wykraczającej poza zakres działalności podstawowej, działalności usługowej .

W celu wymiany doświadczeń, doskonalenia stosowanych oraz wdrażania nowych metod i technik badawczych, a także doskonalenia jakości Laboratorium współpracuje z Politechniką Rzeszowską, Uniwersytetem Rzeszowskim, Akademią Górniczo-Hutniczą im. Stanisława Staszica w Krakowie, laboratoriami działającymi w ramach Inspekcji Ochrony Środowiska oraz innymi jednostkami, prowadzącymi działalność o podobnym profilu.

Zakres badań wykonywanych w Laboratorium obejmuje:

 • pobieranie próbek oraz wykonywanie badań fizyko-chemicznych wód powierzchniowych, podziemnych i opadowych, ścieków, gleb, odpadów i roślin,
 • pobieranie próbek oraz wykonywanie badań biologicznych wód, ścieków, gleb, odpadów i powietrza atmosferycznego,
 • pomiary poziomu hałasu,
 • pomiary poziomu pól elektromagnetycznych,
 • pomiary zanieczyszczeń powietrza atmosferycznego,
 • pomiary emisji zanieczyszczeń do powietrza.

Laboratorium wykonuje rutynowo badania i pomiary około 250 wskaźników stanowiących podstawę do oceny stanu środowiska i prognozowania. Laboratorium dysponuje warunkami technicznymi, które stwarzają możliwości rozszerzenia zakresu badań w celu zaspokojenia oczekiwań klientów, spełnienia wymagań prawnych dotyczących zadań statutowych Laboratorium oraz zapewnienia jakości danych wykorzystywanych do oceny stanu środowiska.

Laboratorium stosuje szerokie spektrum klasycznych i nowoczesnych technik badawczych, takich jak: potencjometria, nefelometria, termometria, elektrochemia, konduktometria, miareczkowanie, grawimetria, turbidymetria, spektrometria w nadfiolecie, świetle widzialnym i podczerwieni, atomowa spektrometria emisyjna, atomowa spektrometria absorpcyjna (płomieniowa i z atomizacją elektrotermiczną), atomowa spektrometria emisyjna z plazmą wzbudzoną indukcyjnie, spektrometria masowa z plazmą wzbudzaną indukcyjnie, chromatografia gazowa: ECD, FID, GC-MS, chromatografia jonowa, wysokosprawna chromatografia cieczowa, fluorescencja, chemiluminescencja.

Wykonywanie szerokiego zakresu badań analitycznych dla różnych potrzeb i w różnych próbkach możliwe jest dzięki posiadaniu przez Laboratorium nowoczesnej aparatury pomiarowo – kontrolnej.

Laboratorium
Wojewódzkiego Inspektoratu
Ochrony Środowiska w Rzeszowie


Pracownia w Rzeszowie

ul. Gen. M. Langiewicza 26, 35-101 Rzeszów
tel. (17) 8505817, fax (17)8505819
e-mail:laboratorium@wios.rzeszow.pl

Pracownia w Jaśle
ul. Floriańska 108, 38-200 Jasło
tel. (13) 4464395, fax (13) 4463548
e-mail:laboratorium-dj@wios.rzeszow.pl

Pracownia w Przemyślu
pl. Dominikański 3, 37-700 Przemyśl
tel. (16) 6784496, fax (16) 6784489
e-mail:laboratorium-dp@wios.rzeszow.pl

Grupa Terenowa w Tarnobrzegu
ul. 1 Maja 4a, 39-400 Tarnobrzeg
tel. (15) 8221595 w.256, fax (15) 8226440
e-mail:laboratorium-dt@wios.rzeszow.pl