Cykle kontrolne

Cykle kontrolne 2021:

 1. Sprawozdanie z przeprowadzonego w 2021 r. ogólnokrajowego cyklu kontrolnego przestrzegania przez gminy oraz kolejnych posiadaczy odpadów przepisów ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach i ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach, w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi.
 2. Sprawozdanie z realizacji kontroli w zakresie przestrzegania przez sprzedawców żywności oraz organizacje pozarządowe przepisów ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o przeciwdziałaniu marnowaniu żywności (Dz.U. z 2020 r., poz. 1645).

Cykle kontrolne 2017:

 1. Sprawozdanie z realizacji ogólnopolskiego cyklu kontrolnego pt. „Ocena wykonania zadań KPOŚK przez aglomeracje ≥ 2000 RLM, na dzień 31.12.2016 r., tj. po roku od upływu terminów określonych w Traktacie Akcesyjnym”.
 2. Sprawozdanie z realizacji ogólnokrajowego cyklu kontrolnego przestrzegania przez wytwórców komunalnych osadów ściekowych przepisów ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2016 r. poz. 1987 z późn. zm.).
 3. Raport z cyklu kontrolnego pt. „Przestrzegania przez gminy przepisów ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz kontroli punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych (PSZOK)”.

Cykle kontrolne 2016:

 1.  Raport z realizacji wojewódzkiego cyklu kontrolnego pt. “Ochrona zbiorników wodnych przed zanieczyszczeniami” realizowanego w latach 2015-2016.
 2.  Raport z realizacji wojewódzkiego cyklu kontrolnego pt. “Ocena przestrzegania wymagań ochrony środowiska przez podmioty prowadzące działalność na obszarach ochrony uzdrowiskowej”.
 3. Raport z cyklu kontrolnego pt. “Przestrzeganie przez gminy przepisów ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz kontroli regionalnych instalacji do przetwarzania odpadów komunalnych”. 

Cykle kontrolne 2015:

 1. Raport z cyklu kontrolnego pt. „Przestrzeganie przez gminy przepisów ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz kontroli regionalnych instalacji do przetwarzania odpadów komunalnych, instalacji przewidzianych do zastępczej obsługi regionu oraz gminnych jednostek organizacyjnych”.
 2. Raport z wojewódzkiego cyklu kontrolnego pt. ” Ochrona zbiorników wodnych przed zanieczyszczeniami”.
 3.  Raport z realizacji wojewódzkiego cyklu kontrolnego pt. ” Ocena przestrzegania wymagań ochrony środowiska przez podmioty prowadzące działalność na obszarach ochrony uzdrowiskowej”.
 4.  Raport wojewódzki z ogólnokrajowego cyklu kontrolnego dotyczącego realizacji przez zarządzających spalarniami odpadów i współspalarniami odpadów przestrzegania przepisów w zakresie gospodarowania odpadami oraz przepisów w zakresie emisji gazów lub pyłów do powietrza.

Cykle kontrolne 2014:

 1. Raport z realizacji wojewódzkiego cyklu kontrolnego pt. ” Ochrona wód Zbiornika Solina przed zanieczyszczeniami, kontynuacja z 2013 r., działania sprawdzające”.
 2. Raport z realizacji wojewódzkiego cyklu kontrolnego dotyczącego sprawdzenia spełniania wymagań ochrony środowiska przez podmioty prowadzące zakłady zlokalizowane na terenie Specjalnej Strefy Ekonomicznej EURO-PARK Mielec i Tarnobrzeskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej EURO-PARK WISŁOSAN przeprowadzonego w latach 2013 – 2014.
 3. Raport z przeprowadzonego na terenie województwa podkarpackiego ogólnokrajowego cyklu kontrolnego “Przestrzegania przez gminy przepisów ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz kontroli regionalnych instalacji do przetwarzania odpadów komunalnych RIPOK”.
 4. Raport z realizacji ogólnokrajowego cyklu kontrolnego pn. “Ocena wykonania zadań KPOŚK przez aglomeracje >= 2000 RLM, które osiągnęły lub mają osiągnąć oczekiwany efekt do dnia 31.12.2015 r. – według stanu na dzień 31.12.2013 r.” oraz ogólnokrajowego cyklu kontolnego przestrzegania przepisów ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r. poz. 21 z późn. zm.) dotyczących komunalnych osadów ściekowych.
 5. Raport wojewódzki z kontroli w zakresie uchwalania programów ochrony powietrza i planów działań krótkoterminowych, o których mowa w art. 91 i art. 92 ustawy Prawo ochrony środowiska, wraz z analizą obowiązków nałożonych na organy i podmioty korzystające ze środowiska.
 6. Raport z realizacji wojewódzkiego cyklu kontrolnego pt. :Sprawdzenie przestrzegania wymagań ochrony środowiska przez podmioty eksploatujące instalacje do wypału węgla drzewnego.

Cykle kontrolne 2013:

 1. Raport z realizacji wojewódzkiego cyklu kontrolnego pt. “Ochrona wód Zbiornika Solina przed zanieczyszczeniami”.
 2. Raport z przeprowadzonego cyklu kontrolnego pt. „Przestrzeganie przez gminy przepisów znowelizowanej ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2012 r. poz. 391, z późn. zm.)”

Cykle kontrolne 2012:

 1. Raport z cyklu kontrolnego “Gospodarowanie olejami przepracowanymi”