Informacje dla inwestorów

Podstawa prawna

Zgodnie z art. 76 ust. 4 ustawy Prawo ochrony środowiska:

„na 30 dni przed terminem oddania do użytkowania nowo zbudowanego lub przebudowanego obiektu budowlanego, zespołu obiektów lub instalacji realizowanych jako przedsięwzięcie mogące znacząco oddziaływać na środowisko, w rozumieniu ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, inwestor jest obowiązany poinformować wojewódzkiego inspektora ochrony środowiska o planowanym terminie:

 • oddania do użytkowania nowo zbudowanego lub przebudowanego obiektu budowlanego, zespołu obiektów lub instalacji;
 • zakończenia rozruchu instalacji, jeżeli jest on przewidywany”

Obowiązek, o którym mowa w cyt. przepisie dotyczy przedsięwzięć:

 • mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko,
 • mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko,

określonych w rozporządzeniu Rady Ministrów w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko. Tylko w przypadku gdy zrealizowane przedsięwzięcie mieści się w kategoriach określonych w ww. rozporządzeniu, inwestor jest zobowiązany do złożenia do wojewódzkiego inspektora ochrony środowiska zawiadomienia w trybie art. 76 ust. 4 ww. ustawy Prawo ochrony środowiska.

Formularz zgłoszeń

W związku z tym pożądane jest, aby do zawiadomienia, kierowanego do wojewódzkiego inspektora ochrony środowiska, dołączyć informację wskazującą, że obiekt zaliczany jest do przedsięwzięć, o których mowa w art. 59 ust. 1 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, a także dokumenty potwierdzające spełnianie powyższych wymagań; m.in. pozwolenia i zezwolenia związane z realizacją inwestycji, pozwolenia i zezwolenia dotyczące korzystania ze środowiska, wymagane przepisami szczególnymi, wyniki pomiarów kontrolnych.

Przykładowe formularze zgłoszeń, składanych w trybie art. 76 ust. 4 w/w ustawy, są do pobrania w Kancelarii Ogólnej WIOŚ w Rzeszowie, w siedzibach Delegatur w Jaśle, Przemyślu, Tarnobrzegu lub ze strony internetowej:

Sankcje w przypadku niedopełnienia obowiązku

Niedopełnienie obowiązku określonego w art. 76 ust. 4 ustawy Prawo ochrony środowiska zagrożone jest grzywną wymierzaną na podstawie art. 331 tej ustawy. Ponadto należy przypomnieć, że zgodnie z treścią art. 76 ust. 1 i 2 ww. ustawy, nowo zbudowany lub przebudowany obiekt budowlany, zespół obiektów lub instalacja nie mogą być oddane do użytkowania, jeżeli nie spełniają wymagań ochrony środowiska, do których należą:

 • wykonanie wymaganych przepisami lub określonych w decyzjach administracyjnych środków technicznych chroniących środowisko,
 • zastosowanie odpowiednich rozwiązań technologicznych, wynikających z ustaw lub decyzji,
 • uzyskanie wymaganych decyzji określających zakres i warunki korzystania ze środowiska,
 • dotrzymywanie na etapie wymaganych prawem badań i sprawdzeń, wynikających z mocy prawa standardów emisyjnych oraz określonych w pozwoleniu warunków emisji.

Równocześnie należy pamiętać, że zgodnie z art. 365 ust. 2 cyt. Ustawy Prawo ochrony środowiska, wojewódzki inspektor ochrony środowiska obowiązany jest wstrzymać w drodze decyzji:

 • oddanie do użytkowania obiektu budowlanego lub instalacji, jeżeli nie spełniają one wymagań ochrony środowiska, o których mowa w art. 76,
 • użytkowanie w przypadku stwierdzenia niedotrzymywania wynikających z mocy prawa standardów emisyjnych albo określonych w pozwoleniu warunków emisji w okresie 30 dni od zakończenia rozruchu;
 • użytkowanie, jeżeli w ciągu 5 lat od oddania do użytkowania zostanie ujawnione, iż przy oddawaniu do użytkowania nie zostały spełnione wymagania ochrony środowiska, o których mowa w cyt. art. 76 ustawy Prawo ochrony środowiska i nie są one nadal spełnione, a inwestor nie dopełnił obowiązku poinformowania wojewódzkiego inspektora ochrony środowiska o fakcie oddania do eksploatacji instalacji lub obiektów.

Zgodnie z art. 366 ust. 1. tej ustawy decyzji, o której mowa w art. 365 ust. 2, pkt 1 i 2 nadaje się rygor natychmiastowej wykonalności.

Przypomina się, że stosownie do art. 186 Kodeksu karnego, kto oddaje lub wbrew obowiązkowi dopuszcza do użytkowania obiekt budowlany lub zespół obiektów nie mających wymaganych prawem urządzeń zabezpieczających wodę, powietrze lub ziemię przed zanieczyszczeniem lub urządzeń zabezpieczających przed promieniowaniem radioaktywnym lub jonizującym, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2. Jeżeli sprawca czynu działa nieumyślnie, podlega grzywnie albo karze ograniczenia wolności.

Przepis ten znajduje zastosowanie do nieutrzymywania w należytym stanie lub nieużywania ww. urządzeń oraz do oddania lub dopuszczenia do użytkowania każdego obiektu, bez względu na to, czy stanowi on przedsięwzięcie mogące znacząco oddziaływać na środowisko w rozumieniu ww. przepisów.