Planowanie i wykonywanie kontroli

Działalność kontrolna realizowana jest na podstawie Rocznego Planu Pracy zatwierdzonego przez Wojewodę Podkarpackiego oraz zasad określonych w Informatycznym Systemie Kontroli wprowadzonym do stosowania przez Inspekcję Ochrony Środowiska na terenie całego kraju. Ogólnokrajowe cele kontroli ustala Główny Inspektor Ochrony Środowiska.

Pozaplanowe kontrole przeprowadza się w ramach rezerwy czasowej, w szczególności w celu jak najszybszego zbadania skarg i wniosków o interwencje, wystąpienia poważnych awarii, stwierdzenia naruszeń wymogów określonych w pozwoleniach zintegrowanych oraz, w stosownych przypadkach, przed udzieleniem lub zmianą pozwolenia zintegrowanego.

Zgodnie z art. 12 a. ustawy o Inspekcji Ochrony Środowiska do kontroli działalności gospodarczej przedsiębiorcy stosuje się przepisy rozdziału 5 ustawy Prawo przedsiębiorców.

Na podstawie art. 9 ust. 2 i 3 ustawy o IOŚ przy wykonywaniu kontroli przestrzegania wymagań ochrony środowiska inspektor uprawniony jest do:

 1. Wstępu z niezbędnym sprzętem:
  1. Na teren nieruchomości, obiektu lub ich części, na którym prowadzona jest działalność gospodarcza,
  2. Do środków transportu;
 2. Wstępu przez całą dobę wraz z niezbędnym sprzętem na teren niezwiązany z prowadzeniem działalności gospodarczej;
 3. Przeprowadzania niezbędnych pomiarów lub badań, w tym pobierania próbek, lub wykonywania innych czynności kontrolnych w celu ustalenia na terenie kontrolowanej nieruchomości, w obiekcie lub jego części, stanu środowiska oraz oceny tego stanu w świetle przepisów o ochronie środowiska, a także indywidualnie określonych w decyzjach administracyjnych warunków wykonywania działalności wpływającej na środowisko;
 4. Żądania wstrzymania ruchu instalacji lub urządzeń oraz powstrzymania się od wykonywania innych czynności w zakresie, w jakim jest to niezbędne dla pobrania próbek oraz przeprowadzenia badań i pomiarów;
 5. Oceny sposobu eksploatacji instalacji lub urządzeń, w tym środków transportu;
 6. Oceny stosowanych technologii i rozwiązań technicznych;
 7. Żądania pisemnych lub ustnych informacji oraz wzywania i przesłuchiwania w zakresie niezbędnym dla ustalenia stanu faktycznego;
 8. Żądania okazania dokumentów i udostępnienia wszelkich danych mających związek z problematyką kontroli;
 9. Ukarania grzywną w postaci mandatu karnego kredytowanego oraz żądania okazania dokumentów niezbędnych do wymierzenia mandatu lub kary grzywny;
 10. Oceny sposobu wykonywania pomiarów emisji, ilości pobranej wody oraz odprowadzanych ścieków przez jednostkę prowadzącą pomiary, w tym poprawności sposobu pobierania i analizy próbek,
 11. Poruszania się po terenie nieruchomości, obiektu lub ich części oraz środków transportu, bez potrzeby uzyskiwania przepustki oraz nie podlega rewizji osobistej przewidzianej w regulaminie wewnętrznym kontrolowanej jednostki organizacyjnej; podlega on przepisom bezpieczeństwa i higieny pracy obowiązującym w kontrolowanej jednostce organizacyjnej.

Inspektor WIOŚ podczas wykonywania kontroli jest funkcjonariuszem publicznym. Stosownie do art. 225. § 1. ustawy Kodeks karny – Kto osobie uprawnionej do przeprowadzania kontroli w zakresie ochrony środowiska lub osobie przybranej jej do pomocy udaremnia lub utrudnia wykonanie czynności służbowej  – podlega karze pozbawienia wolności do lat 3.

Kodeks karny w art. 222. § 1. stanowi – Kto narusza nietykalność cielesną funkcjonariusza publicznego lub osoby do pomocy mu przybranej podczas lub w związku z pełnieniem obowiązków służbowych –  podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 3.

W myśl art. 226. § 1. Kodeksu karnego – Kto znieważa funkcjonariusza publicznego lub osobę do pomocy mu przybraną, podczas i w związku z pełnieniem obowiązków służbowych – podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku.

Kierownik kontrolowanej jednostki organizacyjnej oraz kontrolowana osoba fizyczna, z zachowaniem przepisów o ochronie informacji niejawnych oraz o zakwaterowaniu sił zbrojnych, obowiązani są umożliwić inspektorowi przeprowadzenie kontroli, w szczególności umożliwić dokonanie czynności, o których mowa w art. 9 ust. 2 ustawy o IOŚ.

Z czynności kontrolnych inspektor sporządza protokół, którego jeden egzemplarz doręcza kierownikowi kontrolowanej jednostki organizacyjnej lub kontrolowanej osobie fizycznej.

Protokół podpisują inspektor i kierownik kontrolowanej jednostki organizacyjnej lub kontrolowana osoba fizyczna, którzy mogą wnieść do protokołu umotywowane zastrzeżenia i uwagi.

W razie odmowy podpisania protokołu przez kierownika kontrolowanej jednostki organizacyjnej lub kontrolowaną osobę fizyczną, inspektor czyni o tym wzmiankę w protokole, a odmawiający podpisu może w terminie siedmiu dni przedstawić swoje stanowisko na piśmie właściwemu organowi Inspekcji Ochrony Środowiska.

Zgodnie z art. 12 ust. 1 i 2 ustawy o IOŚ, na podstawie ustaleń kontroli wojewódzki inspektor ochrony środowiska może:

 1. Wydać zarządzenie pokontrolne do kierownika kontrolowanej jednostki organizacyjnej lub osoby fizycznej;
 2. Wydać na podstawie odrębnych przepisów decyzję administracyjną; (wymierzającą administracyjną karę pieniężną, lub wstrzymującą użytkowanie instalacji, wstrzymującą działalność, wstrzymującą oddanie do użytkowania nowo budowanego obiektu);
 3. Wszcząć egzekucję, jeżeli obowiązek wynika z mocy prawa lub decyzji administracyjnej.

Kierownik kontrolowanej jednostki organizacyjnej lub kontrolowana osoba fizyczna, w terminie wyznaczonym w zarządzeniu pokontrolnym, mają obowiązek poinformowania wojewódzkiego inspektora ochrony środowiska o zakresie podjętych i zrealizowanych działań służących wyeliminowaniu wskazanych naruszeń.

Stosownie do art. 31a. ustawy o Inspekcji Ochrony Środowiska –

Kto:

 1. W wyznaczonym terminie nie informuje organu Inspekcji Ochrony Środowiska o zakresie wykonania zarządzeń pokontrolnych albo o przeprowadzeniu postępowania służbowego lub innego przewidzianego prawem postępowania przeciw osobom winnym dopuszczenia do uchybień;
 2. Niezgodnie z prawdą informuje organ Inspekcji Ochrony Środowiska o wykonaniu zarządzeń pokontrolnych lub przeprowadzeniu postępowania służbowego lub innego przewidzianego prawem, podlega karze aresztu, ograniczenia wolności lub grzywny.