Poważne awarie

Podstawa prawna

Poważna awaria to, zgodnie z art. 3 pkt 23 ustawy Prawo Ochrony Środowiska, zdarzenie, w szczególności emisja, pożar lub eksplozja, powstałe w trakcie procesu przemysłowego, magazynowania lub transportu, w których występuje jedna lub więcej niebezpiecznych substancji, prowadzące do natychmiastowego powstania zagrożenia życia lub zdrowia ludzi lub środowiska lub powstanie takiego zagrożenia z opóźnieniem. Poważna awaria przemysłowa, zgodnie z art. 3 pkt 24 ww. ustawy to poważna awaria w zakładzie dużego lub zwiększonego ryzyka wystąpienia poważnej awarii przemysłowej.

Do zadań Inspekcji Ochrony Środowiska, zgodnie z art. 29 ustawy o Inspekcji Ochrony Środowiska, należy:

 1. Kontrola podmiotów, których działalność może stanowić przyczynę powstania poważnej awarii,
 2. Badanie przyczyn powstawania oraz sposobów likwidacji skutków poważnych awarii dla środowiska,
 3. Prowadzenie rejestru zakładów, których działalność może być przyczyną wystąpienia poważnej awarii, w tym zakładów o zwiększonym ryzyku wystąpienia awarii i o dużym ryzyku wystąpienia awarii w rozumieniu przepisów o ochronie środowiska.

W akcji zwalczania poważnej awarii lub zdarzenia o znamionach poważnej awarii Inspekcja Ochrony Środowiska współdziała z organami właściwymi do jej prowadzenia (głównie Państwową Strażą Pożarną) oraz sprawuje nadzór nad usuwaniem skutków tych awarii.

Art. 245.1 ustawy Prawo ochrony środowiska nakłada obowiązek na osoby, które zauważą wystąpienie poważnej awarii, niezwłocznego zawiadomienia o tym zdarzeniu osób znajdujących się w strefie zagrożenia oraz jednostki organizacyjnej Państwowej Straży Pożarnej albo Policji albo wójta, burmistrza lub prezydenta miasta.

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Rzeszowie nie jest właściwy do przyjmowania zawiadomień o zdarzeniach kwalifikowanych jako poważna awaria od osób i podmiotów, które nie są powołane do zwalczania poważnych awarii.

Na podstawie § 5 ust. 1 rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie poważnych awarii objętych obowiązkiem zgłoszenia do Głównego Inspektora Ochrony Środowiska, organy administracji właściwe do zwalczania poważnych awarii, tj. Państwowej Straży Pożarnej, zgłaszają do Głównego Inspektora Ochrony Środowiska, za pośrednictwem wojewódzkiego inspektora ochrony środowiska, wystąpienie poważnej awarii, niezwłocznie, lecz nie później niż do godz. 10°° dnia następnego po dniu wystąpienia awarii.

Kontakt do WIOŚ w Rzeszowie

W Wojewódzkim Inspektoracie Ochrony Środowiska w Rzeszowie, (od poniedziałku do piątku w godzinach 7°°-15°°) sprawy dotyczące poważnych awarii prowadzą:

 1. Inspektor WIOŚ w Rzeszowie tel. 17-85-058-18
 2. Inspektor WIOŚ w Rzeszowie, Delegatura w Przemyślu tel. 16-678-44-96, 16-678-98-92
 3. Inspektor WIOŚ w Rzeszowie, Delegatura w Tarnobrzegu tel. 15-822-15-95 wew. 266
 4. Inspektor WIOŚ w Rzeszowie, Delegatura w Jaśle tel. 13-446-43-95, 13-448-08-48

Instytucje powołane do współdziałania w zakresie poważnych awarii:

 1. Dyżurna Służba Operacyjna Wojewody Podkarpackiego – tel.: 17-867-12-38, fax: 17-86-71-855
 2. Wojewódzkie Stanowisko Koordynacji Ratownictwa PSP – tel.: 17-85-23-602, 998, fax: 17-86-22-097
 3. Centrum Powiadamiania Ratunkowego – tel.: 112
 4. Stanowisko dyżurne KW Policji w Rzeszowie – tel.: 17-86-52-250, fax: 17-86-52-308
 5. Wojewódzka Stacja Sanitarno – Epidemiologiczna w Rzeszowie – tel. 17 852 21 11, 606-399-989
 6. Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Rzeszowie 17-854-38-41, 17-854-36-83
 7. Główny Inspektorat Ochrony Środowiska – 22 36 92 209

Ewidencja Zakładów Dużego Ryzyka (ZDR), Zakładów Zwiększonego Ryzyka (ZZR) oraz Potencjalnych Sprawców Poważnych Awarii (PSPA)

W ewidencji Inspekcji Ochrony Środowiska na terenie województwa podkarpackiego na dzień 30-06-2022r. znajduje się 15 zakładów zgłoszonych do kategorii Zakładów Dużego Ryzyka, 22 zakładów zgłoszonych do kategorii Zakładów Zwiększonego Ryzyka oraz 35 zakłady zaliczone do kategorii Potencjalnych Sprawców Poważnych Awarii (PSPA).

Zakłady dużego ryzyka wystąpienia poważnej awarii podlegają kontroli przez organy Inspekcji Ochrony Środowiska co najmniej raz w roku, zaś zakłady o zwiększonym ryzyku wystąpienia poważnej awarii kontrolowane są co najmniej raz na 3 lata.

Pozostałe informacje

Pozostałe informacje znajdują się na stronie: Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska