Wymagania dotyczące wykonywania obowiązkowych pomiarów przez prowadzących instalację

Podstawa prawna

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Rzeszowie informuję, że zgodnie z art. 147a ustawy Prawo ochrony środowiska prowadzący instalację oraz użytkownik urządzenia są obowiązani zapewnić wykonanie pomiarów wielkości emisji lub innych warunków korzystania ze środowiska przez:

  • akredytowane laboratorium w rozumieniu ustawy o systemie oceny zgodności lub
  • certyfikowane jednostki badawcze, o których mowa w art. 16 ust. 1 ustawy  o substancjach chemicznych i ich mieszaninach

– w zakresie badań, do których wykonywania są obowiązani.

  1. Prowadzący instalację oraz użytkownik urządzenia, posiadający certyfikat systemu zarządzania jakością, mogą wykonywać pomiary wielkości emisji lub innych warunków korzystania ze środowiska, do których wykonania są obowiązani, w tym pobieranie próbek, we własnym laboratorium, pod warunkiem że laboratorium to jest również objęte systemem zarządzania jakością lub jest zapewniony automatyczny pobór prób przy użyciu próbobierni objętej nadzorem metrologicznym.
  1. Przepisów ust. 1 i 1a nie stosuje się do wykonywania pomiarów:
  • ilości pobieranej wody, do których są obowiązani prowadzący instalację oraz użytkownik urządzenia;
  • wielkości emisji, do których jest obowiązana służba radiokomunikacyjna amatorska w rozumieniu art. 2 pkt 37 ustawy Prawo telekomunikacyjne.
  1. Jeżeli prowadzący instalację jest obowiązany do prowadzenia ciągłych pomiarów wielkości emisji, powinien zapewnić możliwość automatycznego ciągłego zapisu wyników przez przyrząd pomiarowy.

Prezentacja wyników

Do przekazywanych Podkarpackiemu Wojewódzkiemu Inspektorowi Ochrony Środowiska wyników pomiarów wielkości emisji lub innych warunków korzystania ze środowiska prosimy dołączać dokumenty potwierdzające spełnienie wymagań określonych w art. 147a ustawy Prawo ochrony środowiska.

Zagraniczne certyfikaty akredytacji, wystawiane przez jednostki akredytujące będące sygnatariuszami wielostronnego porozumienia EA lub ILAC, są w Polsce uznawane na równi z certyfikatami Polskiego Centrum Akredytacji. Informacja o porozumieniu powinna znajdować się na pierwszej stronie certyfikatu laboratorium akredytowanego przez jednostkę zagraniczną. Jeżeli informacji powyższej nie uwzględniono w certyfikacie, laboratorium musi udowodnić, że jednostka certyfikująca przystąpiła do porozumienia EA lub ILAC.
Więcej informacji znajduje się na stronie: Polskiego Centrum Akredytacji

Sankcje za niewywiązywanie się z obowiązku prowadzenia pomiarów

Jeżeli podmiot korzystający ze środowiska nie prowadzi wymaganych pomiarów wielkości emisji, pomiary ciągłe nie są prowadzone przez rok kalendarzowy lub pomiary nasuwają zastrzeżenia, zgodnie z art. 305a ustawy Prawo ochrony środowiska, Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska jest zobligowany do wymierzenia administracyjnej kary pieniężnej.

Przepis ten stosuje się odpowiednio, jeżeli nie są spełnione warunki prowadzenia pomiarów, o których mowa w art. 147a.