Zadania Wydziału Inspekcji

Zadania Inspekcji Ochrony Środowiska wymienione zostały w ustawie o Inspekcji Ochrony Środowiska i w szeregu ustawach normujących zasady szeroko rozumianej ochrony środowiska, z których najważniejsze to:

 1. Ustawa Prawo ochrony środowiska;
 2. Ustawa o odpadach;
 3. Ustawa o wprowadzeniu ustawy – Prawo ochrony środowiska, ustawy o odpadach oraz zmianie niektórych ustaw;
 4. Ustawa Prawo wodne;
 5. Ustawa o opakowaniach i odpadach opakowaniowych;
 6. Ustawa o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej i opłacie depozytowej;
 7. Ustawa o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji;
 8. Ustawa o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym;
 9. Ustawa o handlu uprawnieniami do emisji do powietrza gazów cieplarnianych i innych substancji;
 10. Ustawa o substancjach zubożających warstwę ozonową oraz o niektórych fluorowanych gazach cieplarnianych;
 11. Ustawa o substancjach chemicznych i ich mieszaninach;
 12. Ustawa o międzynarodowym przemieszczaniu odpadów;
 13. Ustawa o nawozach i nawożeniu;
 14. Ustawa o systemie oceny zgodności;
 15. Ustawa o systemie monitorowania jakości paliw;
 16. Ustawa o odpadach wydobywczych;
 17. Ustawa o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko;
 18. Ustawa o lasach;
 19. Ustawa o dostępie do informacji publicznej;
 20. Ustawa o dostępie do zasobów genetycznych i podziale korzyści z ich wykorzystania.
 21. Ustawa Prawo przedsiębiorców.
 22. Ustawa Kodeks postępowania administracyjnego.

Część zadań przypisanych Inspekcji Ochrony Środowiska wynika z przeznaczonych do bezpośredniego stosowania w państwach członkowskich rozporządzeń tych organów.

Do zadań Wydziału i Działów Inspekcji należy w szczególności:

 1. Kontrola podmiotów korzystających ze środowiska w rozumieniu ustawy Prawo ochrony środowiska w zakresie:
  1. Przestrzegania przepisów o ochronie środowiska,
  2. Przestrzegania decyzji ustalających warunki korzystania ze środowiska oraz przestrzegania zakresu, częstotliwości i sposobu prowadzenia pomiarów wielkości emisji i jej wpływu na stan środowiska,
  3. Przestrzegania przepisów dotyczących zawartości siarki w ciężkim oleju opałowym stosowanym w instalacjach energetycznego spalania paliw oraz w oleju do silników statków żeglugi śródlądowej,
  4. Eksploatacji instalacji i urządzeń chroniących środowisko przed zanieczyszczeniem,
  5. Przestrzegania przepisów o gospodarce opakowaniami oraz odpadami opakowaniowymi,
  6. Przestrzegania przepisów o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej,
  7. Postępowania z substancjami zubożającymi warstwę ozonową, oraz o niektórych fluorowanych gazach cieplarnianych oraz z produktami, urządzeniami i systemami klimatyzacji w niektórych pojazdach silnikowych zawierającymi te substancje lub gazy lub od nich uzależnionymi, z wyłączeniem systemów ochrony przeciwpożarowej i gaśnic zawierających te substancje, oraz z produktami, urządzeniami i instalacjami zawierającymi te substancje,
  8. Przestrzegania przepisów ustawy o mikroorganizmach i organizmach genetycznie zmodyfikowanych, w zakresie wymagań określonych w zezwoleniach na prowadzenie zakładu inżynierii genetycznej albo w zgodach na zamierzone uwolnienie organizmów genetycznie zmodyfikowanych do środowiska w zakresie postępowania z odpadami, w tym powstającymi podczas zamkniętego użycia organizmów genetycznie zmodyfikowanych oraz po zakończeniu zamierzonego uwolnienia organizmów genetycznie zmodyfikowanych do środowiska,
  9. Przestrzegania przepisów o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji,
  10. Przestrzegania przepisów o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym,
  11. Przestrzegania przepisów o bateriach i akumulatorach,
  12. Przestrzegania przepisów ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach;
 2. Przeciwdziałanie poważnym awariom oraz sprawowanie nadzoru nad usuwaniem ich skutków;
 3. Wykonywanie zadań związanych ze zbieraniem danych do Europejskiego Rejestru Uwalniania i Transferu Zanieczyszczeń oraz prowadzeniem Krajowego Rejestru Uwalniania i Transferu Zanieczyszczeń;
 4. Udział w przekazywaniu do użytkowania obiektów lub instalacji realizowanych jako przedsięwzięcia mogące zawsze znacząco lub potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko;
 5. Wykonywanie zadań określonych w przepisach o międzynarodowym przemieszczaniu odpadów;
 6. Wykonywanie zadań określonych w ustawie o odpadach wydobywczych;
 7. Kontrola wyrobów wprowadzonych do obrotu lub oddanych do użytku, podlegających ocenie zgodności w zakresie spełniania przez nie zasadniczych lub innych wymagań dotyczących ochrony środowiska;
 8. Wykonywanie zadań określonych w ustawie o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko;
 9. Wykonywanie zadań wynikających z rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającego obowiązki podmiotów wprowadzających do obrotu drewno i produkty z drewna;
 10. Wykonywanie zadań określonych w ustawie o dostępie do zasobów genetycznych i podziale korzyści z ich wykorzystania
 11. Współdziałanie w zakresie ochrony środowiska z innymi organami kontroli, organami ścigania i wymiaru sprawiedliwości, innymi organami administracji państwowej i organami samorządu terytorialnego oraz obrony cywilnej, a także organizacjami społecznymi;
 12. Przygotowywanie rocznej informacji o działalności kontrolnej dla Głównego Inspektora Ochrony Środowiska i Wojewody;
 13. Ocena raportów bezpieczeństwa i współdziałanie z Komendą Wojewódzką Państwowej Straży Pożarnej w Rzeszowie w zakresie dokumentacji potencjalnych sprawców poważnych awarii;
 14. Przygotowywanie wystąpień o wszczęcie postępowania karnego w stosunku do podmiotów naruszających wymagania ochrony środowiska w stopniu kwalifikowanym jako przestępstwo;
 15. Nakładanie grzywien w drodze mandatu karnego za stwierdzone wykroczenia w zakresie ochronie środowiska;
 16. Prowadzenie spraw związanych z egzekucją obowiązków niepieniężnych;
 17. Prowadzenie spraw związanych z załatwianiem wniosków o podjęcie interwencji;
 18. Współdziałanie z komórkami organizacyjnymi Wojewódzkiego Inspektoratu w zakresie załatwiania skarg i wniosków dotyczących ich funkcjonowania;
 19. Pełnienie dyżurów domowych na wypadek wystąpienia poważnej awarii;
 20. Prowadzenie postępowań w sprawie wprowadzonych do obrotu wyrobów niezgodnych z zasadniczymi wymaganiami;
 21. Prowadzenie postępowań administracyjnych dotyczących kar pieniężnych
 22. Współpraca ze Służbą Celną wchodząca w skład Krajowej Administracji Skarbowej, Strażą Graniczną, Inspekcją Transportu Drogowego i Policją w zakresie transgranicznego przemieszczania odpadów;
 23. Prowadzenie Wojewódzkiej Bazy Informacji o Korzystaniu ze Środowiska;
 24. Prowadzenie elektronicznych baz danych dotyczących działalności kontrolnej;
 25. Wykonywanie innych zadań określonych odrębnymi przepisami.

Inspekcja Ochrony Środowiska nie jest uprawniona do ustalania warunków korzystania ze środowiska przez podmioty, może jedynie kontrolować spełnianie ustalonych przez inne organy ochrony środowiska lub wynikających z ustaw oraz rozporządzeń wymagań i stosować przewidziane środki dyscyplinujące mające na celu wyegzekwowanie przestrzeganie ściśle określonych przepisów prawa.