Informacje ogólne

Wydział Monitoringu Środowiska zapewnia Podkarpackiemu Wojewódzkiemu Inspektorowi Ochrony Środowiska realizację zadań z zakresu monitoringu środowiska, zawartych w ustawach i przepisach odrębnych oraz w ogólnych kierunkach działania określonych przez Głównego Inspektora Ochrony Środowiska, a także zadań poleconych przez Wojewodę Podkarpackiego.

Pracą Wydziału Monitoringu Środowiska kieruje Naczelnik Wydziału Monitoringu Środowiska.
Do zadań Wydziału Monitoringu Środowiska należy:

  • realizacja zadań wynikających z wieloletnich programów Państwowego monitoringu środowiska,
  • gromadzenie, analizowanie i przetwarzanie wyników badań i pomiarów własnych wykonywanych przez Laboratorium Wojewódzkiego Inspektoratu w ramach Państwowego monitoringu środowiska oraz wyników badań stanu środowiska wykonywanych przez inne jednostki, zobowiązane na mocy odrębnych przepisów do ich przekazywania wojewódzkiemu inspektorowi,
  • przygotowywanie raportów, opracowań, komunikatów oraz zestawień kompleksowych dotyczących wybranych zagadnień ochrony środowiska lub określonego obszaru województwa do wykorzystania przez administrację rządową, samorządową, kadrę pedagogiczną, młodzież szkolną i akademicką, organizacje ekologiczne,
  • dostarczanie danych na potrzeby sprawozdawczości krajowej i międzynarodowej,
  • udostępnianie informacji o środowisku i jego ochronie będących w posiadaniu Wydziału Monitoringu,
  • popularyzacja tematyki ochrony środowiska poprzez organizację konferencji tematycznych i edukację ekologiczną,
  • współpraca międzynarodowa.