Wyniki badań monitoringowych chemizmu opadów atmosferycznych i ocena depozycji zanieczyszczeń do podłoża w województwie podkarpackim w 2014 roku

Zakład Ekologii Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej- Państwowy Instytut Badawczy oddział we Wrocławiu opracował kolejny raport zawierający wyniki badań monitoringowych chemizmu opadów atmosferycznych i ocenę depozycji zanieczyszczeń do podłoża w województwie podkarpackim w 2014 r.

Celem monitoringu jest określanie w skali kraju rozkładu ładunków zanieczyszczeń wprowadzanych z mokrym opadem do podłoża w ujęciu czasowym i przestrzennym. Systematyczne badania składu fizyczno-chemicznego opadów oraz równoległe obserwacje i pomiary parametrów meteorologicznych dostarczają informacji o obciążeniu obszarów leśnych, gleb i wód powierzchniowych substancjami deponowanymi z powietrza – związkami zakwaszającymi, biogennymi i metalami ciężkimi, tworząc podstawy do analizy istniejącego stanu.

Wyniki badań zamieszczone zostaną w przygotowywanej przez WIOŚ w Rzeszowie monografii „Raport o stanie środowiska w województwie podkarpackim w 2014 roku”.

Autor: Jolanta Ciba
Data wytworzenia: 09.06.2015 r.