Wyniki badań prób wody i ścieków pobranych przez Inspekcję Ochrony Środowiska podczas kontroli Hotelu „Arłamów” S.A. w Arłamowie w związku ze zgłoszeniem zrzutu ścieków

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Rzeszowie informuje, że w związku ze zgłoszeniem zrzutu ścieków z kolektora odprowadzającego ścieki z Hotelu „Arłamów” S.A. w Arłamowie, podczas czynności kontrolnych przeprowadzonych przez inspektorów WIOŚ w Rzeszowie Delegatury w Przemyślu i pracownika GIOŚ Centralnego Laboratorium Badawczego Oddział Rzeszów, w dniach 14.08.2022 r. oraz 15.08.2022 r. pobrane zostały do badań próby ścieków z wylotu kolektora oraz próby wody z odbiornika (potok bez nazwy, dopływ potoku Jamninka) poniżej i powyżej miejsca zrzutu ścieków z obiektów Hotelu Arłamów.

Uzyskane wyniki analiz próbek ścieków pobranych w dniu 14.08.2022r. z wylotu kolektora wykazały przekroczenie dopuszczalnych wskaźników zanieczyszczeń w ściekach odprowadzanych do odbiornika z oczyszczalni, w odniesieniu do wartości dopuszczalnych określonych w pozwoleniu wodnoprawnym, udzielonym decyzją Dyrektora Zarządu Zlewni w Przemyślu Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie.

W toku dalszych czynności kontrolnych Inspekcji Ochrony Środowiska, podmiot został zobowiązany do ograniczenia odprowadzania ścieków wylotem kolektora do cieku bez nazwy, rozpoczął przepłukiwanie instalacji kanalizacyjnej wylotowej wodą ze zbiornika ppoż. a także czyszczenie cieku wodnego bez nazwy od miejsca zrzutu ścieków z oczyszczalni. Jednocześnie wozami asenizacyjnymi wywożono osady oraz ścieki surowe.

Efektem podjętych działań było znaczne polepszenie parametrów badanych ścieków. Wyniki badań próbki ścieków pobranej w dniu 15.08.2022 r. z wylotu kolektora wykazały dotrzymywanie warunków ww. pozwolenia wodnoprawnego.

Wyniki analiz próbek wody odbiornika (potoku bez nazwy) pobranych w dniu 14.08.2022 r. powyżej miejsca zrzutu ścieków z obiektów Hotelu „Arłamów” wykazały, że z trzech normowanych wskaźników (przewodność, tlen rozpuszczony, BZT5) jeden tj. przewodność nie spełnia wymagań dobrego stanu ekologicznego wód. Natomiast w próbkach wody potoku bez nazwy pobranych poniżej miejsca zrzutu ścieków stwierdzono, że żaden z normowanych wskaźników nie spełnia wymagań dobrego stanu ekologicznego wód. Znacząco wzrosły również wartości wskaźników: BZT5 i ChZTCr, wskazujące na pogorszenie warunków tlenowych wody.

W próbkach wody potoku bez nazwy pobranych w dniu 15.08.2022 r. powyżej miejsca zrzutu ścieków z obiektów Hotelu Arłamów, większość normowanych wskaźników (przewodność, tlen rozpuszczony) nie spełnia wymagań dobrego stanu ekologicznego wód. Natomiast w próbkach wody odbiornika pobranych poniżej miejsca zrzutu ścieków, żadne z normowanych wskaźników nie spełnia wymagań dobrego stanu ekologicznego wód.

W oparciu o wyniki badań próbek wody odbiornika pobranych poniżej i powyżej miejsca zrzutu ścieków z obiektów Hotelu Arłamów w dniu 15.08.2022 r. można stwierdzić poprawę jakości wody (niższe wartości wskaźników), znacznej poprawie uległy również warunki tlenowe wody, jednak nadal nie są to wody dobrej jakości, spełniające wymagania dobrego stanu ekologicznego wód.

Podczas dalszych czynności kontrolnych prowadzonych przez inspektorów WIOŚ w Rzeszowie Delegatury w Przemyślu w dniu 25.08.2022 r., stwierdzono brak odprowadzania ścieków z oczyszczalni do odbiornika (zaprzestanie zrzutu ścieków i dalszy ich wywóz wozami asenizacyjnymi). Podczas oględzin stwierdzono również, że dno odbiornika ścieków (potoku bez nazwy) zostało oczyszczone z zalegających w nim osadów.

Działania kontrolne nie zostały jeszcze zakończone. O dalszych czynnościach będziemy na bieżąco informować.