Wyznaczanie miejsc spalania lub zagrzebania zwierząt w przypadku wystąpienia ognisk afrykańskiego pomoru świń

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Rzeszowie informuje, że wyznaczanie miejsc w których będzie możliwe usuwanie zwłok zwierząt w przypadku wystąpienia ognisk afrykańskiego pomoru świń, w sytuacji braku mocy przerobowych spalarni unieszkodliwiających tego typu produkty uboczne, należy do właściwych terenowo organów ochrony środowiska, o których mowa w art. 376 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska. Wyznaczając takie miejsca należy uwzględniać potencjalny wpływ tego rodzaju przedsięwzięcia na stan środowiska i obowiązujący w tym zakresie stan prawny.

Realizacja tego zadania nie podlega uzgodnieniom z organami Inspekcji Ochrony Środowiska. Stanowisko w tym zakresie zostało przedstawione w piśmie Głównego Inspektora Ochrony Środowiska, znak: DIiO/073/204/2014/ap z dnia 21 sierpnia 2014 r. Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi w porozumieniu m.in. z Resortem Ochrony Środowiska, opracował jednolity dla całego kraju model unieszkodliwiania zabitych zwierząt oraz pasz i innych produktów w rejonie ogniska choroby zakaźnej, poza wyspecjalizowanymi zakładami utylizacji.