ZANIECZYSZCZENIE RZEKI JASIOŁKA W JEDLICZU

Od 27 sierpnia do 10 września 2015 r. inspektorzy WIOŚ w Rzeszowie Delegatura w Jaśle przeprowadzili kontrolę w Jedlickim Przedsiębiorstwie Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Spółka z o.o. w Jedliczu. Kontrola dotyczyła sprawdzenia przestrzegania prawa i decyzji administracyjnych w zakresie ochrony środowiska przez podmioty wprowadzające ścieki do wód, w związku ze zgłoszeniem zanieczyszczenia rzeki Jasiołki. W trakcie kontroli przeprowadzono oględziny urządzeń oczyszczalni ścieków eksploatowanej w miejscowości Jedlicze. Dokonano całodobowego poboru próbki ścieków odprowadzanych z oczyszczalni do rzeki Jasiołki. Pobrano również próbki wody z rzeki Jasiołki powyżej i poniżej wylotu kolektora ścieków z oczyszczalni w Jedliczu. W pobranych próbkach ścieków wykonane zostały badania fizykochemiczne, natomiast w próbkach wody wykonano badania fizykochemiczne wskaźników jakości wód i analizę mikroskopową w celu identyfikacji i oceny składu gatunkowego flory i fauny występującej w wodach Jasiołki.
Szczegółowa informacja o działaniach kontrolnych przeprowadzonych przez WIOŚ i ich rezultatach znajduje się w zakładce pt. „Wyniki kontroli w Jedlickim Przedsiębiorstwie Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Jedliczu.”

20150918_1Rys. 1. Pobór próbek wody rzeki Jasiołki do badań mikroskopowych przez M. Chmielewską –
pracownika Laboratorium WIOŚ w Rzeszowie Delegatury w Jaśle (B. Mastej)

 

Autor: Aldona Krochmal-Kosiba
Data wytworzenia: 18.09.2015 r.