Zanieczyszczenie rzeki Mleczki i śnięcie ryb w Przeworsku; kontynuacja monitoringu badawczego potoku Markówka

W związku z informacją Urzędu Miejskiego w Przeworsku o zanieczyszczeniu rzeki Mleczki i śnięciu ryb w Przeworsku w dniu 22.09.2015 r. pracownicy WIOŚ w Rzeszowie wspólnie z funkcjonariuszami Straży Miejskiej oraz pracownikami Urzędu Miasta Przeworsk dokonali wizji lokalnej punktu zanieczyszczenia. Po przybyciu na miejsce zaobserwowano nienaturalne gromadzenie się ryb bezpośrednio pod powierzchnią wody w związku z brakiem tlenu. W rzece obecne były również pojedyncze, nieżyjące osobniki.
Na miejscu pracownicy WIOŚ w Rzeszowie zmierzyli podstawowe parametry wody (temperatura wody, przewodność, tlen rozpuszczony) oraz pobrali próbki wody z rzeki do badań (powyżej stopnia wodnego hydroelektrowni w Przeworsku i w okolicy mostu na drodze E4). Ponadto, aby stwierdzić wpływ oczyszczalni ścieków w Kańczudze na jakość wody w rzece wykonano pomiary podstawowych parametrów wody w punkcie powyżej kolektora oczyszczalni ścieków w Kańczudze w okolicy mostu na drodze nr 881.
Ze wstępnych ustaleń wynika, że bezpośrednią przyczyną śnięcia ryb w Przeworsku był bardzo niski poziomu tlenu rozpuszczonego w wodzie. Ostateczne ustalenia znane będą po uzyskaniu wyników badań pobranych próbek wody. Obecnie w Laboratorium WIOŚ w Rzeszowie trwa ich analiza.
Informacja o zanieczyszczeniu potoku Markówka i rzeki Mleczka została przekazana do Starosty Przeworskiego, Burmistrza Przeworska i Burmistrza Miasta i Gminy Kańczugi oraz Wójtów Gmin: Markowa, Gać, Przeworsk i Zarzecze w celu podjęcia działań zgodnie z posiadanymi kompetencjami.

Fot.1_Mleczka-Przeworsk duszace_sie_rybyFot.1. Mleczka-Przeworsk duszące się ryby (fot. WIOŚ Rzeszów)

 

Informujemy również, że WIOŚ w Rzeszowie kontynuuje monitoring badawczy potoku Markówka. W dniach 7 i 22.09.2015 r. pracownicy Inspektoratu wykonali pomiary podstawowych parametrów wody (temperatura wody, przewodność, tlen rozpuszczony) oraz pobrali próbki wody do badań biologicznych i fizyko-chemicznych z rzeki Markówka (3 seria badań) w miejscowości Mikulice i Urzejowice. Szczegółowe omówienie wyników badań I i II serii monitoringu znajduje się w zakładce: Omówienie wyników badań jakości wód potoku Markówka przeprowadzonych w dniu 16.07.2015 r. (biologia) i w dniu 19.08.2015 r. (fizykochemia – II pobór) przez Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Rzeszowie. Pełna ocena stanu wód potoku Markówka (JCWP Markówka), zostanie wykonana po przeprowadzeniu kompletnego monitoringu badawczego i będzie uwzględniać wyniki badań elementów fizykochemicznych (dane uzyskane z 4 poborów próbek), a także wyniki badań elementów biologicznych.

Fot.2_Markowka-Mikulice_skupiska_bakteriiFot. 2. Markówka-Mikulice skupiska bakterii (fot. WIOŚ Rzeszów)

Fot.3_Markowka-Mikulice_nagromadzony_mul_na_brzegachFot. 3. Markówka-Mikulice nagromadzony muł na brzegach (fot. WIOŚ Rzeszów)

Fot.4_Markowka-Mikulice_skupiska_bakteriiFot. 4. Markówka-Mikulice skupiska bakterii (fot. WIOŚ Rzeszów)

Autor: Jolanta Ciba
Data wytworzenia: 25.09.2015 r.