Zmiany w wojewódzkiej sieci monitoringu powietrza w województwie podkarpackim

Od 2017 r. nastąpiły zmiany w wojewódzkiej sieci monitoringu powietrza w województwie podkarpackim. W miejscowości Iwonicz-Zdrój w strefie B ochrony uzdrowiskowej uruchomiona została nowa stacja monitoringu powietrza. Na stacji prowadzone są manualne pomiary pyłu zawieszonego PM10 oraz benzo(a)pirenu.

Zmianie uległa również lokalizacja automatycznej stacji monitoringu powietrza w Mielcu. Stacja przeniesiona została na teren Gimnazjum nr 1 przy ul. Biernackiego. Na stacji prowadzone są pomiary wszystkich zanieczyszczeń, które były monitorowane przy ul. Solskiego tj. dwutlenku siarki, tlenków azotu, benzenu, ozonu i pyłu zawieszonego PM10 i PM2,5.

Do systemu Państwowego Monitoringu Środowiska włączona została również automatyczna stacja monitoringu powietrza w Rymanowie-Zdroju, na której prowadzone są pomiary pyłów zawieszonych oraz benzo(a)pirenu i metali w pyle PM10.

Wyniki ze stacji automatycznych dostępne są on-line na stronie internetowej WIOŚ w Rzeszowie pod adresem: http://stacje.wios.rzeszow.pl/dane-pomiarowe, natomiast wyniki ze stacji manualnych udostępniane są na stronie internetowej Inspektoratu po przeprowadzeniu analiz fizykochemicznych w Laboratorium WIOŚ w Rzeszowie.

 

 

Autor: Jolanta Ciba
Data wytworzenia: 03.01.2017 r.